Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021

20/06/2022 17:12 - Xem: 1264

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

       

                                                                   THÔNG BÁO      

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2021

 (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

 

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Trong đó

Quỹ lương

Mua sắm, sửa chữa

Trích lập các quỹ

I

Quyết toán thu

 

 

 

 

 

A

Tổng số thu

123.799

 

 

 

 

1

Dư năm trước chuyển sang

16.782

 

 

 

 

2

Số thu phí, lệ phí

49.095

 

 

 

 

 

Học phí chính quy

33.192

 

 

 

 

 

+ Nghiên cứu sinh

636

 

 

 

 

 

+ Cao học

7.516

 

 

 

 

 

+ Đại học chính quy

25.040

 

 

 

 

 

Học phí không chính quy

15.903

 

 

 

 

3

Thu khác sự nghiệp khác

1.767

 

 

 

 

 

+ Thu KTX

355

 

 

 

 

 

+ Thu tiền thanh lý tài sản

27

 

 

 

 

 

+ Bổ sung kiến thức

881

 

 

 

 

 

+ Lãi tiền gửi

15

 

 

 

 

 

+ Khai thác cơ sở vật chất

489

 

 

 

 

4

Thu dịch vụ khác

56.155

 

 

 

 

B

Chi từ nguồn thu được để lại

 

 

 

 

 

1

Tổng chi của năm 2021

129.407

 

33.078

82.952

13.377

2

Loại 100 khoản 101 (NCKH) chi không thường xuyên NSNN

0

 

 

 

 

 

Chi phí chuyên môn

0

 

 

 

 

3

Loại 070 khoản 081 (Đào tạo đại học) chi thường xuyên

122.569

 

 

 

 

3.1

Chi cho con người

39.936

 

 

 

 

 

Tiền lương

22.259

 

 

 

 

 

Tiền công

1.446

 

 

 

 

 

Phụ cấp lương

9.797

 

 

 

 

 

Học bổng, hỗ trợ

2.650

 

 

 

 

 

Tiền thưởng

69

 

 

 

 

 

Phúc lợi tập thể

7

 

 

 

 

 

Các khoản đóng góp

1.847

 

 

 

 

 

Các khoản thanh toán khác cho cá nhân

1.861

 

 

 

 

3.2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

77.114

 

 

 

 

 

Thanh toán dịch vụ công cộng

1465

 

 

 

 

 

Vật tư văn phòng

416

 

 

 

 

 

Thông tin tuyên truyền liên lạc

621

 

 

 

 

 

Hội nghị

75

 

 

 

 

 

Công tác phí

344

 

 

 

 

 

Chi thuê mướn

844

 

 

 

 

 

Chi đoàn ra

27

 

 

 

 

 

Chi đoàn vào

5

 

 

 

 

 

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ

2.644

 

 

 

 

 

Chi phí chuyên môn

70.673

 

 

 

 

3.3

Chi khác

5.519

 

 

 

 

 

Chi khác

5.519

 

 

 

 

4

Loại 070 khoản 081 (Đào tạo đại học) chi không thường xuyên

6.838

 

 

 

 

 

Tiền lương

382

 

 

 

 

 

Học bổng, hỗ trợ chi phí học tập

1.873

 

 

 

 

 

Chi khác

3.758

 

 

 

 

5

Loại 400 khoản 402 Đào tạo đại học lưu học sinh

825

 

 

 

 

 

Chi đào tạo học sinh Lào

825

 

 

 

 

C

Số thu nộp NSNN

1.035

 

 

 

 

1

Nộp NSNN

212

 

 

 

 

2

Trích nộp cấp trên

823

 

 

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

 

 

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

25.660

 

 

 

 

 

  • Loại 100 khoản 101 Nghiên cứu khoa học

0

 

 

 

 

 

  • Loại 070 khoản 081 Đào tạo đại học thường xuyên

17.200

 

 

 

 

 

  • Loại 070 khoản 081 Đào tạo đại học không thường xuyên

7.289

 

 

 

 

 

  • Loại 400 khoản 402 Đào tạo đại học lưu học sinh

1.171

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN