Trang chủ Thông báo Luận Văn - Luận án
23/11/2016 08:02 - Xem: 921

Thông tin luận án của NCS. Lưu Thị Thanh Thất

Tên luận án: “Nghiên cứu tuyển chọn giống ngô lai chịu hạn và xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho giống ngô lai mới tại tỉnh Bình Phước”

Ngành: Khoa học Cây trồng

 Mã số: 62 62 01 10

 Họ và tên NCS: Lưu Thị Thanh Thất

 Khóa đào tạo: 2012 - 2016

 Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Lê Quý Kha

2. TS. Phan Thị Vân

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

-  Nghiên cứu khả năng chịu hạn được thực hiện trên 11 giống, tổ hợp ngô lai với hai giống đối chứng (VN8960 – đ/c 1; CP888 – đ/c 2) tại huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Kết quả nghiên cứu đã chọn được giống LCH9 có khả năng chịu hạn tốt nhất (Sn = 3292,5; CSH = 0,86 ở Đồng Xoài và 0,62 ở Đồng Phú). Mức suy giảm năng suất thấp trong điều kiện gây hạn (16,96% ở Đồng Xoài và 25,33% ở Đồng Phú).

- Kết quả so sánh 11 giống, tổ hợp lai tham gia thí nghiệm với hai giống đối chứng (VN8960 – đ/c 1; CP888 – đ/c 2) trong vụ Hè Thu và Thu Đông ở Đồng Xoài và Đồng Phú cho thấy: Giống LCH9 và tổ hợp lai AG89-TB15 đạt năng suất 66,44 – 67,81 tạ/ha và 64,76 - 67,10 tạ/ha cao hơn hai giống đối chứng, các giống, tổ hợp lai còn lại trong vụ Hè Thu tại cả hai điểm nghiên cứu. Vụ Thu Đông năng suất thực thu của LCH9 và AG89-TB15 cao hơn chắc chắn so với hai giống đối chứng tại Đồng Phú, tương đương giống đối chứng 1 (VN8960), cao hơn chắc chắn so với đối chứng 2 (CP888) tại Đồng Xoài.

- Tại 5 điểm khảo nghiệm: Đồng Xoài, Đồng Phú, Lộc Ninh, Bù Đốp, Chơn Thành, giống LCH9 có tính ổn định năng suất hơn các giống, THL còn lại (bi= 1,075; S2D = - 3,846).

- Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách trồng và liều lượng đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LCH9 cho thấy với khoảng cách trồng 60 x 20 cm trên nền 10 tấn phân hữu cơ + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O và mức bón đạm 200 kg N/ha, giống LCH9 sẽ cho năng suất và tỷ suất lợi nhuận cao nhất.

- Mô hình trình diễn được xây dựng tại huyện Đồng Phú và thị xã Đồng Xoài trong hai vụ: Hè Thu, Thu Đông. Kết quả giống LCH9 sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt 77,19 - 81,4 tạ/ha, tỷ suất lợi nhuận 40,74 - 43,81 %, cao hơn giống CP888 đang sử dụng phổ biến tại Bình Phước ở hai vụ, tại hai điểm nghiên cứu.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            - Kết quả nghiên cứu của đề tài đã chọn được giống LCH9 và AG89-TB15 chịu hạn, có năng suất cao, ổn định phục vụ cho sản xuất ngô tại tỉnh Bình Phước.

- Xác định được khoảng cách trồng và liều lượng đạm phù hợp với giống LCH9 tại Bình Phước để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất trong sản xuất.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ quan trọng cho các nghiên cứu về sinh trưởng, phát triển, khả năng chịu hạn, khoảng cách trồng và liều lượng đạm đối với cây ngô.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có ý nghĩa trong công tác giảng dạy, học tập về cây ngô.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

- Tiếp tục nghiên cứu liều lượng lân, kali và thời vụ trồng để hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác cho giống LCH9 tại Bình Phước.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION
Research title: “Research on Selecting drought-tolerant hybrid maize varieties and identifying farming techniques to  new hybrid maize varieties in Binh Phuoc Province”.

- Specialty: Crop Science

- Code: 62 62 01 10

- PhD. Candidate: Luu Thi Thanh That

- Course duration: 2012 - 2016

- Scientific supervisors:

            1. Dr. Le Quy Kha

            2. Dr. Phan Thi Van

- Training institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry


THE NEW FINDINGS OF DISSERTATION

         Drought tolerance research is conducted on 11 varieties and hybrid maize combinations with 2 control varieties (VN8960 - e / c 1; CP888 - e / c 2) in Dong Phu district and Dong Xoai town, Binh Phuoc province. According to the results of the study, LCH9 variety has been selected  as the best for drought tolerance (Sn = 3292.5; CSH = 0.86 in Dong Xoai and 0.62 in Dong Phu). Crop yield declines due to drought conditions (16.96% in Dong Xoai and 25.33% in Dong Phu).

- The comparison results of 11 varieties and hybrid combinations with 2 control varieties (VN8960 - e / c 1; CP888 - e / c 2) in Summer-Autumn and Autumn-Winter crops in Dong Phu and Dong Xoai showed : Yield of LCH9 variety and hybrid combinations of AG89-TB15 reached from 66.44 to 67.81 quintals/ha and 64.76 to 67.10 quintals/ha. It was higher than 2 control varieties, and the other varieties and hybrid combinations in Summer-Autumn crops in both study sites. In Autumn-Winter crop,  the actual yield of LCH9 and AG89-TB15 was higher than that of the 2 control varieties in Dong Phu. It was similar as the control variety 1 (VN8960) and significantly higher compared to the control variety 2 (CP888) in Dong Xoai.

- In the 5 experimental sites: Dong Xoai, Dong Phu Loc Ninh, Bu Dop, Chon Thanh, LCH9 variety had more stable yield than other varieties and hybrid combinations left (bi = 1,075; S2D = - 3.846).

- The results of the effects of plant spacing and nitrogen doses on the growth and yield of LCH9 variety showed that plant spacing of 60 x 20 cm on the 10 tons of manure + 90 kg P2O5 + 90 kg K2O and nitrogen doseof 200 kg N/ha, LCH9 reached the highest yield and profits.

- Demonstration model was built in Dong Phu district and Dong Xoai Town in 2 crops: Summer-Autumn and Autumn-Winter.  LCH9 variety had a good growth and development, yield reached from 77.19 to 81.4 quintals/ha, profits rate reached from 40.74 to 43.81%, it was higher than CP888 variety commonly used  at Binh Phuoc in the 2 crops in 2 study sites.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES:

            * Practical applicability:

   - The results of the study have selected LCH9 variety and AG89-TB15 hybrid combinations, which can be drought-tolerant withhigh and stable yield that can be used for maize production in Binh Phuoc province.

- Identifyingplant spacing and suitable N levels for LCH9 variety in Binh Phuoc in order to reach the best yield and production efficiency.

- The findings of the study was an important argument for the study of the growth, development, drought tolerance, plant spacing and N levels to maize.

- The findings of the study was a significant reference for teaching and learning of maize

   * Opening issues for further studies:

   - It is recommended that other studies should focus on phosphorus and potassium levels and crop seasons to improve the process of farming techniques for LCH9 in Binh Phuoc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 26907583

Đang online: 4917

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ