Trang chủ Thông báo Luận Văn - Luận án
28/02/2017 14:47 - Xem: 1160

Thông tin luận án của NCS. Triệu Tiến Dũng

Thông tin luận án của NCS. Triệu Tiến Dũng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 62.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Triệu Tiến Dũng

Khóa đào tạo: 2013 - 2016

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đào Thanh Vân

                                                  2. TS. Nguyễn Văn Nghiêm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Mô tả chi tiết và có hệ thống đặc tính thực vật học và đặc điểm nông sinh học của giống chuối Tiêu hồng trồng trong điều kiện sinh thái ở Phú Thọ.

2.  Xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp:

 - Xác định được mật độ trồng thích hợp cho chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ là 2.500 cây/ha, với mật độ này năng suất bình quân đạt 50,03 tấn/ha.

 - Trồng chuối vào 2 thời vụ chính trong năm là vụ Đông Xuân (trung tuần tháng 2) và vụ Hè Thu (trung tuần tháng 8) cho năng suất chuối Tiêu hồng đạt cao lần lượt là 44,7 tấn/ha và 47,3 tấn/ha.

- Tổ hợp phân bón thúc 240g N + 60 g P2O5 + 480 g K2O /cây/vụ cho chuối Tiêu hồng trồng từ nuôi cấy mô trồng trong vụ Đông Xuân và Hè Thu đạt năng suất lần lượt là  43,8 và 47,5 tấn/ha. Đối với chuối vụ 2,  tổ hợp phân bón 220 g N + 55 g P2O5 + 440 g K2O /cây/vụ cho năng suất 43,94 tấn/ha, tỷ suất lợi nhuận đạt 8,6%.

- Sử dụng dây nilon để níu giữ giữa các cây đạt hiệu quả cao trong phòng chống đổ, gẫy cho chuối Tiêu hồng

- Biện pháp phòng trừ tổng hợp bằng cách: vệ sinh vườn cây thường xuyên, tiêu hủy tàn dư kết hợp với việc đặt bẫy bằng thân giả cây chuối vào đầu tháng 3 để bắt trưởng thành và rắc thuốc Diaphos 10G vào bẹ lá 2 lần trong 1 vụ quả vào đầu tháng 4 và đầu tháng 5 với lượng 3g/cây/lần có hiệu lực phòng trừ sâu đục thân cao nhất.

- Sử dụng ống PE dày 0,02 mm bao buồng ngay sau khi bẻ bi làm giảm rõ rệt tác hại của sâu gặm vỏ quả.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những luận cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất chuối xuất khẩu, và là tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy ở các trường Nông nghiệp, đồng thời là những gợi ý cho các nghiên cứu tiếp theo về cây chuối Tiêu hồng tại Phú Thọ và các vùng phụ cận.

Kết quả nghiên cứu của đề tài thể hiện tính khoa học và tính hệ thống qua các nghiên cứu về hình thái, đặc điểm nông sinh học của giống chuối Tiêu hồng và một số biện pháp kỹ thuật gồm: Mật độ trồng; thời vụ trồng, liều lượng phân bón kết hợp với thời vụ; biện pháp chống đổ cho chuối và sử dụng biện pháp tổng hợp để phòng trừ sâu sâu hại chuối góp phần nâng cao năng suất chất lượng, rải vụ thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân vùng trồng chuối tại Phú Thọ

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung các biện pháp kỹ thuật khác như: che tủ ni long, chế độ tưới, chế độ định chồi và phòng trừ các loại sâu bệnh hại chính (bệnh đốm lá (sigatoka), bệnh Panama (héo xanh, héo vàng), bệnh chùn ngọn...). Ngoài ra, xác định thời điểm và phương pháp thu hai, chế biến, kênh tiêu thụ sản phẩm quả, nhằm hoàn thiện quy trình và chuỗi giá trị đối với cây chuối Tiêu hồng tỉnh Phú Thọ và các vùng phụ cận.

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Thesis title: "Research on agrobiological characteristics and farming techniques for Tieu Hong banana variety in Phu Tho province "

- Major:: Crop Science

- Code: 62. 62. 01:10

- PhD. Candidate: Trieu Tien Dung

- Course duration: 2013 - 2016

- Research supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Dao Thanh Van

                                            2. Dr. Nguyen Van Nghiem

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. The study has described in details about botanic and agrobiological characteristics of Tieu Hong variety grown in ecological conditions in Phu Tho province.

2. The study has indentified apropriate farming techniques:

- In the density of 2500 plant/ha, bananas grew well, the number of hands and fingers volume was high. The average yield reached 50.03 tons/ha.

- Tieu Hong variety planted into 2 main crop seasons were Winter-Spring crops (mid-February) and Summer-Autumn crops (mid-August) showed the highest yield with 44.7 tons/ha and 47.3 tons/ha.

- The fertilizer combination of 240 g N + 60 g P2O5 + 480 g K2O for 1plant/crop Tieu Hong planted from tissue culture seedling in Summer-Autumn and Winter-Spring crops reached 43.8 to 47.5 tons/ha, respectively. For banana second cycle, the fertilizer combination of N 220g N + 55g P2O5 + 440g K2O/plant/crop showed 43.94 tons/ha, profit rate increased by 8.6 times compared to cost.

- The used of plastic strings to hold plants hold was highly effective in lodging power fo Tieu Hong.

- The use of IPM to prevent trunk borer by: regular field hygiene, remnant destruction combined with trapping by pseudo-trunk in early March to trap mature worms and sprinkled Diaphos 10G on the leaf sheath 2 times in 1 finger crop results in early April and early May with 3 g/plant/time showed most effective to prevent trunk borer.

- The use of PE 0.02 mm after bud breaking showed markedly effective in reducing skin eating worm rate of 8.89%, the average yield reached 47.3 tons /ha.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND ISSUES NEEDING FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

The study contributed more scientific data on agrobiological characteristics of Tieu Hong variety grown in Phu Tho as the foundation of breeding banana varieties adapted to different ecological zones.

Findings of farming techniques such as: density, crops, fertilizer combination, lodging power, trunk borer control and bunch cover are significant recommendations for banana growers contributed to improve production values per unit area and expand banana cultivation areas in Phu Tho province and provinces had similar ecological conditions.

* Opening issues for further studies:

It is recommended that other studies should focus on additional farming techniques such as: plastic cover, irrigation system, shoot nutrition, pests and diseases management (leaf spot disease (sigatoka), Panama disease etc). In addition, it is necessary to determine fertilization methods, processing and sales in order to improve the process and value chain for Tieu Hong banana variety in Phu Tho province and the vicinity.

Dương Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lượt truy cập: 26907571

Đang online: 4908

Ngày hôm qua: 10022

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ