Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án của NCS. Lê Tuấn Định

08/09/2022 16:36 - Xem: 10986

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

- Ngành:                  Quản lí đất đai

- Mã số:                   9.85.01.03

  - Họ và tên NCS: Lê Tuấn Định

  - Khóa đào tạo:    2016 - 2019

- Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phan Đình Binh

                                                   2. TS. Vũ Thị Thanh Thủy

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Xác định 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cung QSDĐ ở đô thị sơ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm đầu vào, chính sách đất đai, chính sách khác, kinh tế - hạ tầng và kỳ vọng và cung hàng hóa QSDĐ trên thị trường; 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cung QSDĐ ở đô thị thứ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm đầu vào, chính sách Nhà nước, kinh tế - hạ tầng và kỳ vọng và cung hàng hóa QSDĐ trên thị trường;

- Xác định 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cầu QSDĐ ở đô thị sơ cấp và thứ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm dân số, lao động, việc làm; chính sách Nhà nước; tâm lý, thị hiếu và thị trường kinh tế.

- Dự báo được xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp về chính sách tác động đến cung và cầu QSDĐ ở đô thị tại TP. Hà Nội.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp cơ sở khoa học, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về TTQSDĐ ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa bàn nghiên cứu;

- Áp dụng kết quả và giải pháp đã đề xuất trong nghiên cứu vào công tác quản lý Nhà nước về thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và các đô thị khác có điều kiện phát triển tương tự.

- Nhà nước cần bổ sung, điều chỉnh các quy định pháp luật về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản cho phù hợp với thực tế về giá đất, minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

   - Dissertation title “Research on some factors affecting the market of residential land use rights in urban areas in Hanoi”

- Major:                  Land Management

- Code:                     9.85.01.03

   - Ph.D. Student: Le Tuan Dinh

   - Duration:             2016 - 2019

- Supervisors:        1. Assoc.Prof.Dr. Phan Dinh Binh

                                2. Dr. Vu Thi Thanh Thuy

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

The new Findings of the Dissertation

- Identified 05 groups of factors affecting the supply of residential land use rights in the primary urban areas in Hanoi city including inputs, land policies, other policies, economy-infrastructure and expectations, and supply of residential land use rights in the market; 04 groups of factors affecting the supply of residential land use rights in the secondary urban areas in Hanoi city including inputs, State policies, economy-infrastructure and expectations, and supply of residential land use rights in the market;

- Identified 04 groups of factors affecting the demand for residential land use rights in primary and secondary urban areas in Hanoi city including population, labor, and employment; State policies; psychology, trends, and economic markets.

- Forecasted development trends and proposed solutions on policy affecting the supply and demand for residential land use rights in urban Hanoi city.

Practical Applications and Future Research Directions

- The research results provided a scientific basis, assess the current situation, and propose solutions to strengthen the state management of the market of residential land use rights in urban Hanoi to meet the requirements of the development of the economy and society in the study areas;

- Applying the results and solutions proposed in the research to the state management of the market of residential land use rights in urban Hanoi and other urban areas with similar development situations.

- The State needs to supplement and adjust legal regulations on land, housing, and market to suit the reality of land prices and the transparency of information related to planning and land use plans.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Lê Tuấn Định

2. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Lê Tuấn Định

3. Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Lê Tuấn Định

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Lê Tuấn Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN