Khoa Lâm nghiệp
tuyensinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Giáo trình - Bài giảng
09/06/2016 10:24 - Xem: 1191

Đề cương môn học Quản lý bảo vệ rừng (ngành QLTNR)

 1. Tên học phần: Quản lý bảo vệ các loại rừng
 • Mã số học phần: FFM321
 • Số tín chỉ: 02
 • Tính chất: Bắt buộc
 • Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
 • Học phần thay thế, tương đương: Không
 • Ngành: Quản lý tài nguyên rừng
 1. Phân bổ thời gian
 • Số tiết học lý thuyết trên lớp: 24 tiết
 • Bài tập, thảo luận: 6 tiết
 • Sinh viên tự học ở nhà: 60 tiết
 1. Đánh giá

     - Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2

     - Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3

     - Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5

 1. Điều kiện học

- Học phần học trước: Đo đạc lâm nghiệp, Khí tượng thuỷ văn , Lâm sinh học.

- Học phần song hành: Trồng rừng,

 1. Mục đích của môn học

Nhằm trang bị cho sinh viên:

 • Những kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng để góp phần quản lý sử dụng tài nguyên rừng theo hướng bền vững.
 • Những kiến thức cơ bản về quản lý 3 loại rừng, quản lý rừng cộng đồng,  phòng cháy rừng, chữa  cháy rừng.
 • Phương pháp luận trong tổ chức thực hiện quản lý bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng ở các cấp đối tượng, cấp quản lý tài nguyên rừng khác nhau.
 • Rèn luyện cho sinh viên tính trung thực, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học và lòng yêu nghề nghiệp.

 

 

6. Nội dung và phương pháp giảng dạy

 

STT

Nội dung kiến thức

Số tiết

Phương pháp giảng dạy

 

Chương 1. Hiện trạng tài nguyên rừng và chiến lược phát triển lâm nghiệp

 

6

 

1.1.

Thực trạng ngành lâm nghiệp

1

Thuyết trình và phát vấn

1.1.1

Hin trng tài nguyên rng và tim năng đất đai phát trin lâm nghip

 

 

1.1.2

Đánh giá kết quả các hoạt động lâm nghiệp 1996 – 2005

 

 

1.1.3

Cơ hội và thách thức

 

 

1.2

Chiến lược phát triển lâm nghiệp

2

Thuyết trình và phát vấn

1.2.1

Bối cảnh và dự báo phát triển

 

 

1.2.2

Quan điểm, mục tiêu và định hượng phát triển

 

 

1.3.

Giải pháp thực hiên

3

Thuyết trình và phát vấn

1.3..

Chính sách về quản lý rừng và đất lâm nghiệp

 

 

1.3.2

Chính sách tài chính và tín dụng

 

 

1.3.3

Đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển lâm nghiệp

 

 

1.3.4

Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và giám sát

 

 

1.3.5

Giải pháp về tổ chức quản lý ngành

 

 

1.3.6

Giải pháp về khoa học công nghệ

 

 

1.3.7

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực

 

 

1.3.8

Giải pháp hợp tác quốc tế

 

 

 

Chương 2. Quản lý bảo vệ các loại rừng

6

 

2.1.

Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ

2

Thuyết trình và phát vấn

2.1.1.

Khái niệm

 

 

2.1.2

Phân loại rừng phòng hộ

 

 

2.1.3

Chức năng chính của các loại rừng phòng hộ

 

 

2.1.4

Tiêu chuẩn phân cấp rừng phòng hộ

 

 

2.1.5

Quản lý rừng phòng hộ

 

 

2.2.

Quản lý rừng đặc dụng

2

Thuyết trình và phát vấn

2.2.1

Khái niệm

 

 

2.2.2.

Phân loại rừng đặc dụng

dụng

 

 

2.2.3.

Vai trò, chức năng và tiêu chí phân loại rừng đặc dụng

 

 

2.2.4

Quản lý rừng đặc dụng

 

 

2.2.4.1

Thành lập ban quản lý rừng đặc dụng

 

 

2.2.4.2

Bảo vệ, táo tạo và sử dụng các khu rừng đặc

 

 

2.3

Quản lý rừng sản xuất

2

Thuyết trình và phát vấn

2.3.1

Khái niệm

 

 

2.3.2

Phân loại rừng sản xuất

 

 

2.3.3

Quản lý rừng sản xuất

 

 

2.3.3.1

Rừng sản xuất là rừng tự nhiên

 

 

2.3.3.2

Rừng sản xuất là rừng trồng

 

 

2.3.4

Về tổ chức rừng

 

 

2.3.5

Quy trình khai thác rừng sản xuất

 

 

 

Chương 3: Quản lý rừng cộng đồng

2

 

3.1

Thực trạng quản lý rừng cộng đồng

1

Thuyết trình và phát vấn

3.2

Giao rừng cho cộng đồng

 

Thuyết trình và phát vấn

3.3

Lập kế hoach quản lý rừng cộng đồng

 

Thuyết trình và phát vấn

3.4

Xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng

 

Thuyết trình và phát vấn

3.5

Quyền hưởng lợi và nghĩa vụ của cộng đồng được nhà nước giao rừng

1

Thuyết trình và phát vấn

3.6

Xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng

 

Thuyết trình và phát vấn

3.7

Tổ chức quản lý và giám sát

 

Thuyết trình và phát vấn

3.8

Trách nhiệm các bên lien quan

 

Thuyết trình và phát vấn

 

Chương 4: Cháy rừng và dự báo cháy rừng

4

 

4.1

Cháy rừng

2

Thuyết trình và phát vấn

4.1.1.

Nguyên nhân gây cháy rừng

 

 

4.2

Các loại cháy rừng

 

Thuyết trình và phát vấn

4.3

Dự báo cháy rừng

2

 

4.3.1

 Khái niệm

 

 

4.3.2

 Các bước dự báo cháy rừng

 

 

4.3.3

 Tổ chức dự báo cháy rừng

 

 

 

Chương V. Các biện pháp phòng và chữa cháy rừng

6

 

5.1

Phòng cháy rừng

3

Thuyết trình và phát vấn

5.1.1

Biện pháp tổ chức- hành chính

 

 

5.1.2

Biện pháp xây dựng đường băng cản lửa

 

 

5.1.3

Làm giảm khối lượng vật liệu cháy

 

 

5.1.4

Biện pháp tuyên truyền giáo dục

 

 

5.1.5

Biện pháp quy vùng sản xuất nương rẫy

 

 

5.2

Chữa cháy rừng

3

Thuyết trình và phát vấn

5.2.1

Phương châm chữa cháy

 

 

5.2.2

Dụng cụ chữa cháy rừng

 

 

5.2.3

Kỹ thuật chữa cháy rừng

 

 

7.       Tài liệu học tập

7.1. Trịnh Quang Huy: Bài giảng quản lý bảo vệ rừng, 2011

8.      Tài liệu tham khảo

8.1  Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương Quản lý rừng bền vững.

8.2. Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương Khuôn khổ pháp lý ngành Lâm nghiệp.

8.3. Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương Định hướng phát triển ngành Lâm nghiệp.

8.4. Cẩm nang ngành Lâm nghiệp, chương Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam.

8.5. Cao Liêm, Trần Đức Viêm( 1990) Sinh thái học Nông nghiệp và bảo vệ môi trường, Nxb Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội.

8.6. Phạm Minh Nguyệt, “ Lửa rừng và biện pháp phòng chống cháy rừng”. Tổng luận chuyên khoa học kỹ thuật Lâm Nghiệp.

8.7. Phạm Thanh Ngọ(1996) “ Nghiên cứu một số biện pháp phòng chống cháy rừng Thông ba lá (P.KesiaR), rừng Tràm( Melaleuca cajuputi P.) ở Việt Nam”, Luận án phó tiễn sĩ khoa học Nông Nghiệp.

8.8. Vương Văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng ( 1994), Khí tượng thuỷ văn rừng, Giáo trình Đại học Lâm Nghiệp, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội.

8.9. Bế Minh Châu và Phùng Văn Khoa( 2002). Lửa rừng. Giáo trình Đại học Lâm Nghiệp. Nxb Nông Nghiệp. Hà Nội.

8.10. Brown A.A (1979) Forest Fire control and use, new york- Toronto

8.11. Mac. Arthur A.G, Luke R.H.(1986), Bushfire in Australia, Canberra.

8.12. Laslo Pancel (ED) (1993), Tropical, forestry handbook- Volum 2, springer- Verlag Berlin Heidelberg

 

 

9. Cán bộ giảng dạy

STT

Họ và tên giảng viên

Thuộc đơn vị quản lý

Học vị, học hàm

1

Trịnh Quang Huy

Khoa Lâm Nghiệp

Thạc sỹ

2

Lê Sỹ Trung

Khoa Lâm nghiệp

PSG.TS

                                                  Thái nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2012

Trưởng khoa                 Trưởng Bộ môn

Giảng viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1445
Hôm nay 1048
Hôm qua 8110
Tuần này 34103
Tuần trước 79233
Tháng này 2462112
Tháng trước 2639912
Tất cả 26866317

Lượt truy cập: 26866317

Đang online: 1445

Ngày hôm qua: 8110

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ