Khoa Lâm nghiệp
tuyensinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo - Học bổng
26/05/2017 13:11 - Xem: 772

Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo Trường Đại học Nông lâm

Trường Đại học Nông lâm có Quyết định số 397/QĐ-ĐHNL Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

Số:     397   /QĐ-ĐHNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thái Nguyên, ngày  05   tháng 04   năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo

Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

            Căn cứ Nghị định số 31-CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

            Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của sau học Thái Nguyên, các cơ quan sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên.

            Điều 2.Quyết định này được áp dụng từ năm học 2016 - 2017 và thay thế Quyết định số 757/QĐ-ĐT ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm ban hành Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Nông lâm.

            Điều 3.Các ông (bà) Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm vàcác đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS Trần Văn Điền

Xem chi tiết công văn tại đây 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7938
Hôm nay 12644
Hôm qua 11302
Tuần này 48723
Tuần trước 78450
Tháng này 2460793
Tháng trước 2502821
Tất cả 28213054

Lượt truy cập: 28213058

Đang online: 7942

Ngày hôm qua: 11302

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ