Khoa Lâm nghiệp
tuyensinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CT HSSV Thông báo
09/01/2017 18:19 - Xem: 1292

Thông báo danh sách phân công giáo viên hướng dẫn TTTN đợt 2

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Lớp Giáo viên hướng dẫn
1 DTN 1153060090 Trần Dương Phong 43 LN N02 ThS Trương Quốc Hưng
2 DTN1153060025 Phan Hoàng  Dự 44LN TS Lê Sỹ Hồng
3 DTN1153060063 Triệu Văn Kính 44LN ThS Phạm Thị Diệu
4 DTN1153060188 Hoàng Thanh  Thần 44LN TS Lê Sỹ Hồng
5 DTN1153060144 Trần Đình  Vinh 44LN ThS La Thu Phương
6 DTN1353060158 ĐÀM TIẾN BẮC 45LN 02 TS Nguyễn Công Hoan
7 DTN1353060007 Ma Khánh Cương 45LN 02 ThS Lương Thị Anh
8 DTN1353060222 Lê Thành Đạt 45LN 02 TS Lê Sỹ Hồng
9 DTN1353060011 Hoàng Thị Bích Diệp 45LN 02 TS Lê Sỹ Hồng
10 DTN1353060022 Ma Quang Đông 45LN 02 ThS Phạm Thị Diệu
11 DTN1353060120 Vàng Thị  Hạnh 45LN 02 TS Nguyễn Công Hoan
12 DTN1353060173 PHẠM THỊ HẬU 45LN 02 TS Nguyễn Thị Thoa
13 DTN1353060105 Bế Khánh  Hòa 45LN 02 TS Lê Sỹ Hồng
14 DTN1353060178 Trần Quốc Hoàn 45LN 02 ThS Lương Thị Anh
15 DTN1353060180 Dương Vũ Hoàng 45LN 02 TS Nguyễn Thị Thu Hoàn
16 DTN1353060230 Hoàng Quang Hoàng 45LN 02 ThS Trương Quốc Hưng
17 DTN1353060181 HÀ MẠNH HÙNG 45LN 02 ThS Trần Thị Thanh Tâm
18 DTN1353060038 Nguyễn Văn Hùng 45LN 02 ThS Phạm Thu Hà
19 DTN1353060183 NINH CÔNG HƯNG 45LN 02 ThS Trần Thị Thanh Tâm
20 DTN1353060232 Thăng Trung Kiên 45LN 02 TS Nguyễn Thị Thu Hoàn
21 DTN1353060091 Ngải Seo  Kỳ 45LN 02 TS Nguyễn Văn Thái
22 DTN1353060047 Nông Thị Liêm 45LN 02 TS Đàm Văn Vinh
23 DTN1353060116 Lò Văn Luân 45LN 02 ThS Lương Thị Anh
24 DTN1353060113 Nông Văn  Mạnh 45LN 02 ThS Đặng Thị Thu Hà
25 DTN1253060016 Sầm Văn Quang 45LN 02 TS Đặng Kim Tuyến
26 DTN1353060196 BÙI MINH QUÝ 45LN 02 TS Đàm Văn Vinh
27 DTN1353060059 Nguyễn Văn Sơn 45LN 02 ThS Nguyễn Thị Tuyên
28 DTN1353060123 Thẩm Đức Thuận 45LN 02 TS Nguyễn Văn Thái
29 DTN1353060066 Nguyễn Chí Thức 45LN 02 ThS Nguyễn Thị Tuyên
30 DTN1353060124 Nguyễn Tiến Thực 45LN 02 PGS.TS Trần Thị Thu Hà
31 DTN1353060108 Lầu A  Tỉnh 45LN 02 ThS Phạm Thị Diệu
32 DTN1353060211 HỨA NGỌC TỐ 45LN 02 TS Nguyễn Thanh Tiến
33 DTN1353060134 Nông Thị  Trang 45LN 02 TS Lê Sỹ Hồng
34 DTN1353060129 Lò Văn  Trợ 45LN 02 ThS Lương Thị Anh
35 DTN1153060126 Đặng Hữu Trung 45LN 02 ThS Nguyễn Văn Mạn
36 DTN1353060076 Vũ Minh Tuấn 45LN 02 ThS Trương Quốc Hưng
37 DTN1353060099 Lê Anh  Tuấn 45LN 02 ThS Đào Hồng Thuận 
38 DTN1353060216 ĐỒNG VĂN TUỆ 45LN 02 TS Vũ Văn Thông
39 DTN1353060078 Lý Văn Tường 45LN 02 TS Đỗ Hoàng Chung
40 DTN1153060139 Vi Văn Vân 45LN 02 ThS Lục Văn Cường
41 DTN1353060135 Mùa A  Vênh 45LN 02 GS.TS Đặng Kim Vui
42 DTN1353060081 Hoàng Thị Xanh 45LN 02 ThS Phạm Thị Diệu
43 DTN1353060155 Đỗ Đức Anh 45NLKH PGS.TS Trần Thị Thu Hà
44 DTN1353060160 Lành Thùy Bông 45NLKH TS Nguyễn Công Hoan
45 DTN1353060162 Lý Seo Châu 45NLKH ThS Nguyễn Văn Mạn
46 DTN1353060228 Nguyễn Công Đạt 45NLKH ThS Phạm Thu Hà
47 DTN1353060008 Nguyễn Trạch Diễm 45NLKH TS Dương Văn Thảo
48 DTN1353060015 Nguyễn Thị Duyên 45NLKH TS Nguyễn Thị Thu Hoàn
49 DTN1353060088 Lò Thị  Duyên 45NLKH ThS Đào Hồng Thuận 
50 DTN1353060177 DƯƠNG ĐỨC HIỆU 45NLKH PGS TS Trần Quốc Hưng
51 DTN1353060111 Mua Mí  Hờ 45NLKH TS Đàm Văn Vinh
52 DTN1353060179 NGUYỄN THẾ HOÀNG 45NLKH ThS Trương Quốc Hưng
53 DTN1353060149 Hoàng Văn Kiên 45NLKH ThS La Thu Phương
54 DTN1353060189 HÀ VĂN LÂM 45NLKH TS Lê Sỹ Hồng
55 DTN1353060092 Hà Minh  45NLKH TS Dương Văn Thảo
56 DTN1353060054 Ngô Minh Nhật 45NLKH ThS Nguyễn Văn Mạn
57 DTN1353060198 Trần Văn Sỹ 45NLKH PGS TS Trần Quốc Hưng
58 DTN1353060201 Nguyễn Ngọc Thái 45NLKH TS Nguyễn Văn Thái
59 DTN1353060205 Đặng Thị Thảo 45NLKH TS Đàm Văn Vinh
60 DTN1353060084 Trần Văn Thống 45NLKH ThS Phạm Đức Chính
61 DTN1353060094 Hồ Thủy Tiên 45NLKH TS Đặng Kim Tuyến
62 DTN1353060095 Quan Thị Thiên  Trang 45NLKH TS Đặng Kim Tuyến
63 DTN1353060217 Vũ Mạnh  Tùng 45NLKH TS Dương Văn Thảo
64 DTN1353060218 VỪ A TÙNG 45NLKH ThS Lục Văn Cường
65 DTN1153160002 Lý Trường An 45QLTNR 03 ThS La Thu Phương
66 DTN1353160168 Nguyễn Tú Anh 45QLTNR 03 ThS Lục Văn Cường
67 DTN1353040002 Lưu Trung Anh 45QLTNR 03 ThS Trần Thị Hương Giang
68 DTN1353160133 Sùng A  Chiểu 45QLTNR 03 ThS Trương Quốc Hưng
69 DTN1353160221 Nông Văn Chuyên 45QLTNR 03 ThS Trần Thị Thanh Tâm
70 DTN1353160167 Trung Đức 45QLTNR 03 PGS.TS Lê Sỹ Trung
71 DTN1353160170 Triệu văn Cường 45QLTNR 03 ThS Trương Quốc Hưng
72 DTN1353160014 Đặng Công Dũng 45QLTNR 03 TS Lê Sỹ Hồng
73 DTN1353160029 Ngô Huy Hải 45QLTNR 03 TS Đỗ Hoàng Chung
74 DTN1253160026 Lục Minh Hiếu 45QLTNR 03 PGS.TS Lê Sỹ Trung
75 DTN1353160036 Hoàng Trung Huấn 45QLTNR 03 ThS Nguyễn Văn Mạn
76 DTN1353160222 Ma Văn Hưng 45QLTNR 03 ThS Lương Thị Anh
77 DTN1353170034 Đặng Kim Huỳnh 45QLTNR 03 TS Lê Văn Phúc
78 DTN1353160208 Ma Phúc Kết 45QLTNR 03 TS Vũ Văn Thông
79 DTN1153160061 Hoàng việt Khu 45QLTNR 03 ThS Trương Quốc Hưng
80 DTN1353160041 Vũ Sơn Lâm 45QLTNR 03 ThS Phạm Thu Hà
81 DTN1353160111 Ma Mạnh Linh 45QLTNR 03 ThS Phạm Thị Diệu
82 DTN1353160047 Dương Kim Long 45QLTNR 03 ThS Trần Thị Hương Giang
83 DTN1353160218 Trương Văn Mạnh 45QLTNR 03 ThS Nguyễn Văn Mạn
84 DTN1353160129 Cao Văn  Nam 45QLTNR 03 ThS Phạm Thu Hà
85 DTN1353160190 NÔNG ĐÌNH NGHĨA 45QLTNR 03 ThS Nguyễn Văn Mạn
86 DTN1353160135 Hờ A  Phông 45QLTNR 03 TS Nguyễn Công Hoan
87 DTN1353160056 Trương Đức Quang 45QLTNR 03 TS Nguyễn Thị Thoa
88 DTN1353160213 Vừ A 45QLTNR 03 GS.TS Đặng Kim Vui
89 DTN1353160206 Phạm Văn Thành 45QLTNR 03 ThS Trần Thị Hương Giang
90 DTN1353160149 Vi Văn Thiện 45QLTNR 03 GS.TS Đặng Kim Vui
91 DTN1253160027 Nguyễn Đức Thịnh 45QLTNR 03 TS Nguyễn Thanh Tiến
92 DTN1353160224 Hoàng Văn Thực 45QLTNR 03 TS Vũ Văn Thông
93 DTN1353160122 Triệu Thanh 45QLTNR 03 TS Đặng Kim Tuyến
94 DTN1353160209 Hoàng Thanh 45QLTNR 03 GS.TS Đặng Kim Vui
95 DTN1353160071 Hà Nguyễn Tuấn 45QLTNR 03 ThS Trương Quốc Hưng
96 DTN1353160123 Mùa A  Túng 45QLTNR 03 ThS Phạm Thu Hà
97 DTN1354120441 Nông Đức  Việt 45QLTNR 03 PGS.TS Lê Sỹ Trung
98 DTN1353160089 Trương Ngọc Thao 46QLTNR N02 ThS Trương Quốc Hưng
99 DTN1563160010 Bùi Doãn Ánh LTLN47 ThS Phạm Thu Hà
100 DTN1563160011 Nguyễn Đức Cảnh LTLN47 PGS TS Trần Quốc Hưng
101 DTN1563060015 Đặng Hùng Duy LTLN47 TS Nguyễn Thanh Tiến
102 DTN1563060018 Vàng Văn Giáp LTLN47 ThS Đặng Thị Thu Hà
103 DTN1563160005 Hà Văn Hương LTLN47 TS Đàm Văn Vinh
104 DTN1563060021 Ma Văn Mạnh LTLN47 ThS Đào Hồng Thuận 
105 DTN1563160012 Đoàn Đức Minh LTLN47 ThS Lương Thị Anh
106 DTN1563160006 Mai Văn Nhân LTLN47 ThS Nguyễn Thị Tuyên
107 DTN1563060020 Nguyễn Đình Tâm LTLN47 PGS.TS Trần Thị Thu Hà
108 DTN1563060019 Hoàng Văn Thậu LTLN47 ThS La Thu Phương
109 DTN1563060016 Trịnh Minh Thế LTLN47 TS Đỗ Hoàng Chung
110 DTN1563160009 Hà Duy Tùng LTLN47 TS Nguyễn Thị Thu Hoàn
111 DTN1563060017 Trần Duy Tùng LTLN47 ThS Nguyễn Văn Mạn
112 DTN1563160032 Lầu A  Cở LTQLTNR47 ThS Trần Thị Thanh Tâm
113 DTN1563160029 Cứ A  Dụa LTQLTNR47 TS Lê Sỹ Hồng
114 DTN1563160028 Nông Văn  Hiệp LTQLTNR47 ThS Lục Văn Cường
115 DTN1563160019 Đặng Duy  Hoàng LTQLTNR47 TS Đặng Kim Tuyến
116 DTN1563160002 Lương Văn Hoằng LTQLTNR47 TS Nguyễn Thị Thoa
117 DTN1563160022 Đinh Văn  Kiên LTQLTNR47 ThS Trần Thị Hương Giang
118 DTN1563160031 Giàng A  Pênh LTQLTNR47 TS Đàm Văn Vinh
119 DTN1563160020 Tằng Quốc  Phong LTQLTNR47 ThS Trương Quốc Hưng
120 DTN1563160036 Trần Đức  Tùng LTQLTNR47 ThS Phạm Thị Diệu
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2605
Hôm nay 3023
Hôm qua 10553
Tuần này 13576
Tuần trước 64064
Tháng này 2346679
Tháng trước 2565569
Tất cả 27125837

Lượt truy cập: 27125837

Đang online: 2605

Ngày hôm qua: 10553

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ