Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ NCKH
03/05/2020 17:51 - Xem: 312

Bảng tóm tắt mô tả tập đoàn giống sắn năm 2016 -2018

Bảng 1: Danh sách các giống sắn thu thập năm 2016

TT

Tên giống

Địa điểm thu thập

Ký hiệu

1

Sắn ta

Xã Yên Trị, H. Yên Thủy, T. Hòa Bình

STA

2

Sắn lai

Xã Yên Trị, H. Yên Thủy, T. Hòa Bình

SLAI 1

3

Sắn lai

Xã Malypho, H. Phong Thổ, T. Lai Châu

SLAI 2

4

Sắn lai đỏ

Xã Malypho, H. Phong Thổ, T. Lai Châu

SLAI 3

5

Cao sản xanh

Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình

SCSAN 1

6

Sắn cao sản

H. Mai Sơn, tỉnh Sơn La

SCSAN 2

7

Sắn ăn

Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình

SAN

8

Sắn lá tre

Xã Xuất hóa, H. Lạc Sơn, T. Hòa Bình

SLTRE 1

9

Sắn lá tre

H. Thuận Châu, tỉnh Sơn La

SLTRE 2

10

Sắn lá tre

Xã Mừng Đun, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên

SLTRE 3

11

Sắn xanh

H. Yên Châu, T. Sơn La

SXANH

12

Sắn đỏ

H. Yên Châu, T. Sơn La

SĐO 1

13

Sắn đỏ

Xã Mừng Đun, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên

SĐO 2

14

Sắn trắng

Xã Mừng Đun, H. Tủa Chùa, T. Điện Biên

STRANG

15

Mozambich trắng

Trung tâm NC&PT cây có củ

MOZAMBICHT

16

KM325

Trung tâm NC&PT cây có củ

KM325

17

29

Trung tâm NC&PT cây có củ

29

18

LC2

Trung tâm NC&PT cây có củ

LC2

19

DBSC205

Trung tâm NC&PT cây có củ

DBSC205

20

OMR35-8

Trung tâm NC&PT cây có củ

OMR35-8

 

Bảng 2: Danh sách các giống sắn thu thập năm 2017

TT

Tên giống

Địa điểm thu thập

Ký hiệu

1

Sắn lá tre

Thái Niên - Bảo Thắng  - Lào Cai

SLTRE1

2

Sắn lá tre

Tân Bình - Lục Yên - Yên Bái

SLTRE2

3

Sắn lá tre

Vĩnh Kiên - Yên Bình - Yên Bái

SLTRE3

4

Sắn lá tre

Gia Phù - Phù Yên - Sơn La

SLTRE4

5

Sắn cao sản xanh

Thái Niên - Bảo Thắng  - Lào Cai

SCSXANH

6

Sắn cao sản

Tân Bình - Lục Yên - Yên Bái

SCSAN1

7

Sắn cao sản

Thái Niên - Bảo Thắng  - Lào Cai

SCSAN2

8

Sắn cao sản

Vĩnh Kiên - Yên Bình - Yên Bái

SCSAN3

9

Cao sản cụ

Phúc Lợi - Lục Yên - Yên Bái

CSCU

10

Sắn cao sản không cành

Vĩnh Kiên - Yên Bình - Yên Bái

CSKCANH

11

Sắn xanh

Tân Lĩnh - Lục Yên - Yên Bái

SXANH1

12

Sắn xanh

Phúc Lợi - Lục Yên - Yên Bái

SXANH2

13

Sắn xanh

Gia Phù - Phù Yên - Sơn La

SXANH3

14

Sắn xanh

Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ

SXANH4

15

Sắn nếp

Tân Lĩnh - Lục Yên - Yên Bái

SNEP

16

Sắn nghệ

Gia Phù - Phù Yên - Sơn La

SNGHE

17

Sắn đỏ

Gia Phù - Phù Yên - Sơn La

SĐO1

18

Sắn đỏ

Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ

SĐO2

19

Sắn tăng sản

Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ

STSAN

20

Sắn trắng

Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ

STRANG

 

Bảng 3: Danh sách các giống sắn thu thập năm 2018

TT

Tên giống

Địa điểm thu thập

Ký hiệu

1

Sắn Chuối

Trung Sơn - Yên Lập - Phú Thọ

SCHUOI1

2

Sắn Chuối

Gia Phù - Phù Yên - Sơn La

SCHUOI2

3

Sắn Ăn

Pờ Lồ - Hoàng Su Phì - Hà Giang

SANHG

4

Sắn cao sản ngọn Tím

Vân Tảo - Cai Kinh - Lạng Sơn

CSNTIM

5

Sắn cao sản

Lương Phong - Hiệp Hòa - Bắc Giang

SCS1

6

Sắn cao sản Lùn

Vân Tảo - Cai Kinh - Lạng Sơn

SCSLUN

7

Sắn cao sản Đỏ

Vân Tảo - Cai Kinh - Lạng Sơn

SCSDO

8

Sắn cao sản

Vân Tảo - Cai Kinh - Lạng Sơn

SCS2

9

Sắn Trắng

Thượng Ấm - Sơn Dương - Tuyên Quang

STRANG

10

Sắn cao sản Trắng

Vân Tảo - Cai Kinh - Lạng Sơn

CSTRANG

 

 

 

Bảng 4: Đặc điểm thực vật học của các giống sắn thu thập năm 2016 - 2018

TT

Tên giống

Màu sắc

Số thân/ khóm

Lá trưởng thành

Ngọn lá

Cuống lá

Vỏ thân

Vỏ củ

Thịt củ

Năm 2016

1

STA

Xanh

Xanh

Xanh

XB

Trắng

2

2

SLAI 1

Xanh

PT

Xanh

XB

XB

Trắng

1

3

SLAI 2

Xanh

Xanh

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

4

SLAI 3

Xanh

Xanh

PT

Nâu

Trắng

2

5

SCSAN 1

Xanh

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

1

6

SCSAN 2

Xanh

Xanh

Xanh

XB

XB

Trắng

2

7

SAN

Xanh

Xanh

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

8

SLTRE 1

Xanh

Xanh

PT

Nâu

Trắng

2

9

SLTRE 2

Xanh

Xanh

PT

Nâu

Trắng

3

10

SLTRE 3

Xanh

Xanh

PT

Nâu

Trắng

3

11

SXANH

Xanh

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

12

SĐO 1

Xanh

Xanh

PT

Nâu

Trắng

2

13

SĐO 2

Xanh

Xanh

Tím

XB

Trắng

1

14

STRANG

Xanh

Xanh

XB

Xám

Trắng

1

15

MOZAMBICHT

XN

Xanh

Xanh

Xám

Trắng

Trắng

1

16

KM325

Xanh

Tím

XB

Hồng

1

17

29

Xanh

Xanh

PT

Nâu

TH

Trắng

2

18

LC2

PT

Tím

XB

Trắng

3

19

DBSC205

Xanh

Xanh

PT

XB

Trắng

2

20

OMR35-8

Xanh

PT

Xám

Trắng

2

Năm 2017

21

SLTRE1

Xanh

PT

Tím

Nâu

Trắng

2

22

SLTRE2

Xanh

PT

Tím

Nâu

Trắng

2

23

SLTRE3

Xanh

PT

Tím

Nâu

Trắng

2

24

SLTRE4

Xanh

PT

Tím

Nâu

Trắng

2

25

SCSXANH

XN

Xanh

PT

Xám

XB

Trắng

2

26

SCSAN1

Xanh

Xanh

PT

XB

Trắng

2

27

SCSAN2

Xanh

Xanh

PT

XB

Trắng

2

28

SCSAN3

Xanh

Xanh

PT

XB

Trắng

2

29

CSCU

XN

Xanh

PT

XB

XB

Trắng

2

30

CSKCANH

XN

Xanh

PT

XB

XB

Trắng

3

31

SXANH1

XN

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

32

SXANH2

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

33

SXANH3

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

34

SXANH4

Tím

Xanh

XB

Xám

Trắng

2

35

SNEP

XN

Xanh

PT

XB

XB

2

36

SNGHE

XN

Tím

PT

Xám

NV

2

37

SĐO1

Xanh

PT

PT

XB

2

38

SĐO2

Xanh

PT

PT

XB

2

39

STSAN

Xanh

Tím

XB

Trắng

1

40

STRANG

PT

Xanh

XB

1

Năm 2018

41

SCHUOI1

XN

Tím

XB

NV

2

42

SCHUOI2

XN

Tím

XB

NV

2

43

SANHG

Xanh

XN

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

44

CSNTIM

PT

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

45

SCS1

Xanh

PT

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

46

SCSLUN

Xanh

XN

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

47

SCSDO

PT

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

48

SCS2

PT

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

49

STRANG

Xanh

XN

Xanh

Xám

Nâu

Trắng

2

50

CSTRANG

PT

Xanh

XB

Nâu

Trắng

3

Tin bài: TS. Hoàng Kim Diệu - Bộ môn Khoa học cây trồng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 9984
Hôm nay 9826
Hôm qua 19358
Tuần này 9826
Tuần trước 141553
Tháng này 3949548
Tháng trước 4201823
Tất cả 43836446

Lượt truy cập: 43836446

Đang online: 9984

Ngày hôm qua: 19358

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ