Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Lý lich khoa học - TS. Nguyễn Thế Huấn

TS. Nguyễn Thế Huấn

 

TÓM TẮT LÍ LỊCH KHOA HỌC CÁ NHÂN
 
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN

1. Họ và tên:    Nguyễn Thế Huấn.         Giới tính: Nam

2. Ngày tháng năm sinh: 06/10/1962

- Nguyên quán:  Xuân Thành, Thọ Xuân, Thanh Hóa

3. Dân tộc: Kinh                                Tôn giáo: không

4. Địa chỉ cơ quan: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

5. Điện thoại: 0280 3851 424 (CQ); 0280 3859051 (NR); Mobile: 0912679928

6. FAX: 0280852921, Email: huantn09@gmail.com

7. Chức vụ:   Trưởng khoa Nông học

8. Cơ quan:  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Tên người lãnh đạo cơ quan:TS, Trần Văn Điền, Hiệu trưởng

- Điện thoại: 02803852912.   Mobile:0912.151.016

9. Các giai đoạn công tác

-         1981-1984: Bộ đội, Trung đoàn 679, cục vận tải, Tổng cục hậu cần

-         1984-1989: Sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

-         1990 – 1993: Giáo viên khoa Trồng trọt, trường ĐHNL Thái Nguyên

-         1994-2008: Phòng đào tạo kiêm giảng dạy tại khoa Nông học, trường ĐHNL Thái Nguyên.

-         2008-2011. Phó khoa Nông học, trường ĐHNL Thái Nguyên

-         2011- đến nay Trưởng khoa Nông học, Trưởng bộ môn Rau -Hoa - Quả trường ĐHNL Thái Nguyên

10. Công tác Đảng:

-         Kết nạp /91984,      Chính thức: 3/1986

-         Lý luận chính trị cao cấp.  Tốt nghiệp năm 2004 (Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

B. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

1. Trình độ chuyên môn

- Học vị: Tiến sĩ

- Năm nhận bằng: 2006

- Chuyên ngành đào tạo: Khoa học cây trồng

- Chức danh:  

- Hoàn thành khoá đào tạo Cán bộ quản lý Giáo dục Đại học. 2005

2. Quá trình đào tạo, chuyên ngành

+ 1984-1989: Học Đại học tại Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Làm đề tài tốt nghiệp về Cây ăn quả

+ 1994-1997. Học Cao học tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

    Làm đề tài về Cây ăn quả

+ 2001-2006: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

     Làm đề tài về cây ăn quả

3. Các khoá chuyên môn đã hoàn thành

- 1996. Kỹ thuật nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp ghép tại Quảng tây Trung Quốc (2 tuần)

- 1997. Khóa học về Quản lý đất và nước tại Ai Cập (4 tháng)

- 2003. Thăm quan học tập về Kỹ thuật nhân giống và thâm canh cây ăn quả tạiVân Nam, Trung Quốc (2 tuần)

- 2008. Thăm quan học tập Kỹ thuật trồng và nhân giống cây ăn quả tại Vân nam, Trung Quốc  (2 tuần)

C. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

1. Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Khoa học cây ăn quả, cây rau, cây hoa

2. Các đề tài đã chủ trì 5 năm gần đây (2007-2012)

2.1

Tên đề tài/dự án đã chủ trì

Cấp quản lý

Năm

1

Tên đề tài: Khai thác và phát triển nguồn gen cây có múi bưởi Đại Minh, quýt Sen đặc sản nguồn gốc Yên Bái.  

Đề tài nhánh cấp nhà nước Bộ KHCN

2011-2015

2

Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm ra lộc và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Bắc Kạn”. Nghiệm thu năm 2008, loại tốt.

Đề tài cấp bộ

B2006 - TN03-05.

2007-2008

3

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tính chất đất và biện pháp canh tác tới năng suất, chất lượng của giống chè Kim Tuyên tại một số tiểu vùng khí hậu của Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ

Chưa nghiệp thu

2011-2012

4

Tên đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây đào cảnh tạo cảnh quan và một số câc ăn quả khác tại khu di tích lịch sử Pác Bó, Cao bằng

Đề tài cấp tỉnh cao Bằng

2009-2010

5

Dự án: “Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, sản xuất cây giống đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển vùng hồng 1000ha của tỉnh Bắc Kạn từ nay đến năm 2015”

Dự án cấp tỉnh Bắc Kạn

2011-2015

6

- Tham gia tư vấn kỹ thuật cho Dự án: Ứng dông Khoa häc vµ C«ng nghÖ trong nh©n gièng vµ th©m canh c©y Chuèi T©y t¹i x· Yªn Ninh huyÖn Phó L­¬ng tØnh Th¸i Nguyªn

Dự án cấp tỉnh Thái Nguyên

2009-2011

7

Dự án: Ứng dụng khoa học và cômg nghệ, xây dựng mô hình thâm canh chuối tây tại thị xã Bắc Kạn.  

Đề tài cấp tỉnh Bắc Kạn

2011-2012

8

* Đề tài: “Ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và phân bón qua lá đến tỷ lệ đậu quả và chất lượng quả của giống hồng Thạch Thất tại Thái Nguyên”. Nghiệm thu năm 2002, loại tốt.

Đề tài cấp Trường

Mã số: T.2001 - 07:

2001-2002

9

* Đề tài: : “Tìm hiểu mối liên hệ sinh trưởng giữa các đợt lộc và nguồn gốc phát sinh các đợt cành trong một năm của giống hồng Thạch Thất ở giai đoạn sau trồng 10 năm”. Nghiệm thu năm 2003, loại tốt.

Đề tài cấp Trường

Mã số: T.2002 – 03

2002-2003

10

Đề tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống cây ăn quả ôn đới nhập nội tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” Nghiệm thu năm 2010, loại tốt.

Đề tài cấp Trường

Mã số: T.2009-07:

2007-2011

D. THÀNH TỰU KH&CN

1. Các giải thưởng về KH&CN

- Giải thưởng Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, năm 1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Bằng khen của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích 2008

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011

2. Các ấn phẩm chủ yếu

TT

Tên ấn phẩm

Tên tạp chí

Năm XB

1.

Giáo trình cây ăn quả cho Đại học

NXBNN

2000

2

Giáo trình Định giá đất và Bất động sản

NXBNN

2009

3

Xuất bản 28 bài báo đăng trên các tạp chí của Trung ương và của ngành

1996-2006

           

3.1. Nguyễn Thế Huấn, Trần Như Ý (2000),  ảnh hưởng của Gibberellin đến tỷ lệ đậu quả và sự phát triển của quả ở giống quyết Bắc Sơn-Lạng Sơn” Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Tr.134-137. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.  

3.2. Nguyễn Thế Huấn, Hà Minh Tuân, Ngô Xuân Bình (2005), Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thụ phấn với các nguồn hạt phấn khác nhau đến khả năng đậu quả, chất lượng quả trên cây hồng (Dyospyros kaki T.)”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (kỳ 1+2/tháng 2/2005), Tr37-43. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

3.3. Nguyễn Thế Huấn (2005), “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của lộc xuân liên quan đến khả năng cho năng suất trên cây hồng Thạch Thất (Dyospyros Kaki T.)”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (Số 2- tháng 1-2005), Tr40-43, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3.4. Nguyễn Thế Huấn (2005), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến khả năng ra hoa, đậu quả, và năng suất hồng không hạt Bắc Kạn”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (Số 18), Tr33-35. Nxb Nông nghiệp,, Hà Nội.

3.5. Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Đức Lương, Đào Thanh Vân, Trần Như Ý (2005), “Kết quả bước đầu điều tra, khảo sát về cây hồng tại hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, (Số 3), Tr. 25-29.

3.6. Nguyễn Thế Huấn (2006), “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến khả năng ra hoa, đậu quả và năng suất hồng Thạch Thất tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (Số 2), Tr.45-46, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3.7. Nguyễn Thế Huấn (2008), “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của lộc xuân liên quan đến khả năng cho năng suất trên cây hồng không hạt Bắc Kạn”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, (Số 3- tháng 3-2008), Tr32-35, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3.8. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thế Đặng (2008), “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nguyên tố vi lượng đến năng suất chất lượng và thời gian chín của giống vải Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học đất, (Số 29-2008), Tr48-52, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3.9. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình, Vũ Thị Nguyên (2008), “Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ khoanh vỏ đến tỷ lệ C/N và khả năng ra hoa  và cho năng suất của giống vải chín sớm Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 2(46) tập 1/năm 2008), Tr.126-130.

3.10. Nguyễn Thế Huấn (2008), “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất nhãn tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 3.(47) tập 2 năm 2008.Tr.139-142

3.11. Vũ Thị thanh Thủy, Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thế Đặng (2008), “Nghiên cứu phương pháp và thời vụ ghép thích hợp nhằm cải tạo vườn vải hiệu quả kinh tế thấp tại Thái Nguyên” Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 3.(47) tập 2 năm 2008.Tr.133-138

3.12. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình (2009), “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của các đợt lộc liên quan đến khả năng cho năng suất của giống vải chín sớm Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 7, tháng 7.-2009), Tr37-41 Nxb NN Hà Nội

3.13. Nguyễn Thế Huấn, KONGSINH RASTAMY, Ngô Xuân Bình, Vũ Thị Thanh Thuỷ (2009), “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp cắt tỉa cành đến năng suất vải Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 01.-2009), Tr13-16 Nxb NN Hà Nội

3.14. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình (2009), “Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn hạt phấn đến tỷ lệ đậu quả của giống vải Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 8.-2009), Tr25-30 Nxb NN Hà Nội

3.15. Nguyễn Thế Hùng, Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Viết Hưng (2009), “Nghiên cứu phương pháp bón phân đạm cho chè giai đoạn kinh doanh dựa trên chỉ số diệp lục tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11.-2009), Tr25-30 Nxb NN Hà Nội

3.16. Vũ Thị Thanh Thủy, Ngô Xuân Bình, Nguyễn Thế Huấn (2009), (Mối quan hệ giữa một số yếu tố khí hậu với năng suất vải Hùng Long tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp. Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, số 3/2009. Tr. 34-37.

3.17. Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh Thủy (2010), “Ảnh hưởng của Biện pháp cắt cành sau thu hoạch đến khả năng hình thành và sinh trưởng của lộc, ra hoa và năng suât của giống xoài Vân Du trồng tại Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 14, tập 76, 2010.Tr.18-21.

3.18. Nguyễn Thế Huấn, Nông Văn Ninh (2010), “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của giống hồng không hạt Pác Bó tại huyện hà Quảng tỉnh Cao Bằng”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 14, tập 76, 2010.Tr.27-32.

3.19. Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh Thủy (2010), “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để tăng năng suất giống nhãn chín sớm tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11.-2010), Tr133-135 Nxb NN Hà Nội.

3.20. Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Huấn (2010), “Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm thu hoạch đến năng suất, chất lượng của các dòng, giống sắn tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 11.-2010), Tr129-132 Nxb NN Hà Nội.

3.21. Nguyễn Thế Hùng, Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Viết Hưng (2010), “Kết quả thử nghiệm phương pháp bón phân đạm cho chè kinh doanh theo chỉ số diệp lục tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học đất, (Số 34-2010), Tr48-52, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

3.22. Nguyễn Thế Huấn, Lương Quang Thạch, Vũ Thị Thanh Thủy (2011), “Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học của giống đào Maycrest trồng tại huyện Sa Pa tỉnh Lào cai”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 01.-2011), Tr17-21 Nxb NN Hà Nội.

3.23. Nguyễn Thế Huấn, Ngô Xuân Bình, Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Chiến Tranh (2011), “Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống lê Tainung 6 tại Bắc Hà Lào Cai”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kỳ 1, tháng 7.-2011), Tr35-41 Nxb NN Hà Nội.

3.24. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Viết Hưng (2011), “Thực trạng sản xuất, công nghệ chế biến, thị trường tiêu thụ chè Ôlong, chè xanh cao cấp tại Thái Nguyên”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 06, tập 82, 2011.Tr.145-151.

3.25. Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Đức Thạnh, Vũ Thị Thanh Thủy, Đỗ Thị Phượng (2011), “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa đến năng suất của giống nhãn chín muộn PH-99-1-1 tại huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 09 (1), tập 85, 2011.Tr.07-12.

3.26. Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Thị Phượng (2011), “Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và ảnh hưởng của một số loại phân bón qua lá đến năng suất giống bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 09 (1), tập 85, 2011.Tr.35-40.

3.27. Nguyễn Thế Huấn, Vũ Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Nguyên (2011), “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật tăng năng suất nhãn Hương Chi tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 3-2012), Tr47-49 Nxb NN Hà Nội.

3.28. Vũ Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Thế Huấn, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Văn Chung, Dương Thị Huyền (2012), “Ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến năng suất và chất lượng giống chè Kim Tuyên tại Thái Nguyên”. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 3-2012), Tr28-32, Nxb NN Hà Nội.

4. Sản phẩm KHCN

4.1. Các sản phẩm KHCN được ứng dụng ở nước ngoài:

4.2. Các sản phẩm KHCN được ứng dụng trong nước:

Ghi chú: - Liệt kê đầy đủ các sản phẩm KHCN nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian và theo mẫu: Tên sản phẩm. Lĩnh vực áp dụng. Các nơi đã ứng dụng.

Hoạt động đào tạo

1.      Đào tạo sau Đại học:

1.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:...........................................

1.2 Số lượng tiến sĩ đang đào tạo:.......................................

1.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:

      (1) : Học viên cao học: KONGSINH RÁTAMY.

      Tên đề tài: "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng lộc và biện pháp kỹ thuật khống chế lộc đông đối với giống vải Hùng Long tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên".  Bảo vệ tốt nghiệp tháng 6 năm 2009.

      (2) Học viên cao học.  Nguyễn Văn Đoàn

      Tên đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp canh tác hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất, chất lượng vải thiều Thanh Hà tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang”.  Bảo vệ tháng 6 năm 2010

      (3) Học viên cao học.  Lương Quang Thạch

      - Tên đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của giống đào Maycrest nhập nội trồng tại huyện SaPa tỉnh Lào Cai.

      Bảo vệ tháng 11 năm 2010

      (4) Học viên cao học.  Nguyễn Văn Ninh

      - Tên đề tài:  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Pác Bó tại Hà Quảng Cao Bằng. Bảo vệ tháng 11 năm 2010

      (5) Học viên cao học.  Nguyễn Thị Phượng

      - Tên đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống bưởi Diễn trồng tại huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang”

      - Thời gian thực hiện: 2010-2011. Bảo vệ tháng 10 năm 2011

     (6) Học viên cao học.  Nguyễn Thị Phượng

      - Tên đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của nhãn chín muộn PHM-99-1-1 tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

      - Thời gian thực hiện: 2010-2011. Bảo vệ tháng 10 năm 2011

1.4. Số lượng Thạc sĩ đang hướng dẫn chưa bảo vệ tốt nghiệp:

      (1) Học viên cao học: Giang Đức Hiệp

     - Tên đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống hồng không hạt Quản Ban tại Quản Bạ Hà Giang".

      - Thời gian thực hiện: 2012-2013

      (2) Học viên cao học: Đinh Trọng Văn

      - Tên đề tài: "Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống quýt Sen trồng tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái”

      - Thời gian thực hiện: 2012-2013

2.      Tham gia giảng dạy tại nước ngoài:

(Ghi theo mẫu: Thời gian, tên trường, tên nước, môn giảng dạy)       

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 4719
Hôm nay 3261
Hôm qua 15076
Tuần này 66845
Tuần trước 113623
Tháng này 3715478
Tháng trước 0
Tất cả 42341773

Lượt truy cập: 42341773

Đang online: 4719

Ngày hôm qua: 15076

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ