Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
06/06/2014 07:48 - Xem: 1269

Thông báo Nghỉ hè cho SV hệ chính quy + Quyết định ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của SV

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của trường, học kỳ II và năm học 2013-2014 sắp kết thúc. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số công việc sau đây:

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

           Số: 485 TB/CT HSSV

       V/v Nghỉ hè, sơ kết học kỳ II

     và tổng kết năm học 2013-2014

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Thái Nguyên, ngày 04 tháng 6 năm 2014

            Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014 của trường, học kỳ II và năm học 2013-2014 sắp kết thúc. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số công việc sau đây:

 1. Các khoa thông báo cho sinh viên

- Nghỉ hè năm học 2013-2014:  Từ 23/6 đến ngày 10/8/2014

- Năm học mới 2014-2015:

+ Dự trữ 1 tuần từ: 11/8 đến 17/8/2014 (là tuần dự trữ để SV đăng ký các học phần HK I)

+ Bắt đầu học kỳ I từ 18/8/2014

- Kế hoạch tổ chức học hè (lịch cụ thể theo thông báo của phòng Đào tạo).

2. Các khoa chỉ đạo

2.1. Các lớp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2013-2014 và cả năm học theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Việc phân loại kết quả, tính điểm rèn luyện theo Quyết định số: 536/QĐRL-HSSV ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng “V/v Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy”.

2.2. Các lớp sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học vào tuần đầu của năm học mới (theo Quy trình, hướng dẫn của nhà trường).

 2.3. Các Khoa sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học vào tuần thứ hai của năm học mới, bảng thống kê kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II và cả năm học 2013-2014 (kể cả các lớp K42) của sinh viên thuộc đơn vị mình theo mẫu biểu 01, 02, 03, 04, 05 trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13. Báo cáo tổng kết của khoa, các mẫu biểu trên các khoa gửi bằng văn bản có chữ ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: banghssv@gmail.com.

Lưu ý: - Riêng khóa 42 tiến hành sơ kết và tổng kết lớp sau khi đã bảo vệ tốt nghiệp.

- Các bảng biểu, số liệu phải gửi lên nhà trường (qua phòng CT HSSV) trước 1 tuần, để rà soát lại số liệu, khi đã thống nhất số liệu BCN khoa mới được tiến hành sơ kết, tổng kết năm học.

(Ghi chú: Các lớp hệ Liên thông lập danh sách riêng theo biểu mẫu 01, 02, 03, 04, 05, trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13);

* Về kết quả học tập:

- Cách tính theo Điều 27 của Quyết định số: 756/QĐ-ĐT ngày 21/8/2013 “V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng”.

    + Loại xuất sắc:                       Đạt điểm TBCHT từ 3,60 đến 4,00

    + Loại giỏi:                              Đạt điểm TBCHT từ 3,20 đến 3,59.

    + Loại khá:                              Đạt điểm TBCHT từ 2,50 đến 3,19

    + Loại trung bình:                    Đạt điểm TBCHT từ 2,00 đến 2,49

2.4. Lập danh sách đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập

* Các sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến khích

- Là sinh viên hệ đào tạo chính quy tập trung dài hạn;

- Có điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2,50 trở lên (tính điểm thi lần thứ nhất của học kỳ chính), trong đó không có học phần nào có điểm dưới D và các môn học phải đạt từ 4 điểm trở lên tính theo thang điểm 10 (kể cả môn giáo dục thể chất);

- Có điểm rèn luyện đạt từ khá trở lên;

- Sinh viên khoá 42, 43, 44 phải học tối thiểu 17 tín chỉ; Sinh viên khóa 45 phải học tối thiểu 14 tín chỉ;

* Các sinh viên không thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến khích là:

- Các sinh viên trong học kỳ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc có ít nhất một môn học dưới 4 điểm theo thang điểm 10 (kể cả môn giáo dục thể chất);

- Các sinh viên hệ 30a, dự bị và giãn điểm;

Danh sách SV đề nghị xét cấp học bổng KKHT (theo mẫu biểu 07) được lập trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13. Danh sách học bổng KKHT các khoa gửi bằng văn bản có ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: duongqlsv@gmail.com.

Thời gian nộp: Trước ngày 25/9/2014.

2.5. Gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2013-2014 tới gia đình SV (có đóng dấu của nhà trường). Việc gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện được thực hiện theo Công văn số 79/CV/CTCT-HSSV ngày 25 tháng 12 năm 2000.

2.6. Yêu cầu GVCN các khoa hoàn thiện ghi thông số theo quy định về kết quả học tập, rèn luyện vào sổ theo dõi học tập và rèn luyện của SV và các loại sổ quản lý SV. Thời gian trước ngày 30/9/2014.

2.7. BCN khoa xét các Tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc trong học tập và BCS lãnh đạo lớp tốt, các cá nhân sinh viên đạt Xuất sắc, giỏi, tiên tiến cả năm học (phải lập điểm TBCHT cả 2 học kỳ, theo lớp, khoa theo Quy chế 42 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (trừ khoá 42 đã có Quyết định tốt nghiệp ra trường).

1) Số tín chỉ tích luỹ phải đạt:

+ Đối với lớp TY42:       Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 130;

+ Đối với khóa 43:          Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 104;

+ Đối với khóa 44:          Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 69;

+ Đối với khóa 45:          Theo số tín chỉ của phòng Đào tạo đã xây dựng;

2) Tính điểm TBCHT (theo thang điểm 4) đề nghị khen thưởng; cụ thể như sau:

+ Loại xuất sắc:             Đạt điểm TBC tích luỹ trên 3,60 đến 4,00

+ Loại giỏi:                     Đạt điểm TBC tích luỹ trên 3,20 đến 3,59.

+ Loại tiên tiến:             Đạt điểm TBC tích luỹ trên 2,50 đến 3,19.

3) Tính điểm thi lần thứ nhất không có điểm dưới 4 (theo thang điểm 10)

4) Kết quả rèn luyện phải đạt từ khá trở lên; trong năm học không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc có môn học dưới 4 (thang điểm 10) kể cả môn học giáo dục thể chất.

Danh sách sinh viên đề nghị khen thưởng (theo mẫu biểu 06) gửi lên trường phải lập trên bảng Excel (Font chữ Times New Roman 13). Danh sách các khoa gửi bằng văn bản có ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: banghssv@gmail.com. Thời gian chậm nhất vào ngày 25/9/2014 để nhà trường xét khen thưởng và tổ chức tổng kết năm học (Dự kiến tổng kết năm học vào cuối tháng 10/2014).

3. Yêu cầu các khoa

Tổ chức kiểm tra sĩ số SV lên lớp sau hè trong 3 ngày đầu (Ghi rõ: Họ và tên, lớp) và tổng hợp kết quả gửi về trường qua phòng CT HSSV (Đ/c Sơn) trước ngày 30/8/2014 để tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu.

Những sinh viên vắng mặt không lý do, đề nghị BCN các khoa xử lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 523/QĐ-HSSV ban hành ngày 29/5/2014 của Hiệu trưởng.

Nhận được thông báo này, yêu cầu BCN các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc đúng nội dung và thời gian đã quy định ở trên.        

Mẫu biểu KQHT &KQRL sinh viên năm học 2013-2014

Quyết định 536 về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên năm 2014

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 2014

                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    - Như trên;                                                                                             (đã ký)

   - Lưu VT, CT HSSV.

                                                                                                        PGS.TS. Trần Huê Viên

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3692
Hôm nay 9966
Hôm qua 11794
Tuần này 34945
Tuần trước 96590
Tháng này 3169077
Tháng trước 3494688
Tất cả 39883511

Lượt truy cập: 39883534

Đang online: 3707

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ