Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Chế độ chính sách
20/03/2013 14:17 - Xem: 1862

Quyết định về việc cấp Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013 cho sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hệ chính quy

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập.

 

 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM        

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        

      Số: 284/QĐ-HSSV                                                                         Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2012-2013

cho sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, hệ chính quy

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

- Căn cứ vào Quy chế tổ chức hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-GD&ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTG ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 28/8/1998 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và Trợ cấp xã hội đối với HSSV các trường đào tạo công lập.

-  Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Cấp trợ cấp xã hội từ tháng 2, học kỳ II năm học (2012-2013) cho 53 SV thuộc đối tượng hộ nghèo.

              Tổng số tiền là:  63 sv x 100.000đ x 5 tháng = 31.500.000đ/kỳ

                      Số tiền  bằng chữ: Ba mốt triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.

                                                      (có danh sách sinh viên và mức tiền cụ thể kèm theo)

      Điều 2: Thời gian hưởng từ tháng 2 năm 2013 đến hết tháng 6 năm 2013.

      Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, KH-TC, Trưởng các Khoa có liên quan và các sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

         Nơi nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

             - ĐHTN (B/c);                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                    

             - Như điều 3 (T/h);                                                                        (đã ký)

             - Lưu VT, CT HSSV.                                             

                                                                                                  PGS.TS. Trần Huê Viên

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4662
Hôm nay 5275
Hôm qua 15615
Tuần này 115430
Tuần trước 98617
Tháng này 2939559
Tháng trước 3125957
Tất cả 35178719

Lượt truy cập: 35178743

Đang online: 4683

Ngày hôm qua: 15615

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ