Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tin tức - Tư liệu QLKH
10/12/2015 14:39 - Xem: 1394

Quyết định phê duyệt danh mục đề tài cấp cơ sở 2013_Đợt 2

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2013, ngày 14 tháng 3 năm 2013 Nhà trường đã ban hành quyết định số 269/QĐ-QLKH về việc phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cở sở năm 2013, đợt 2. Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo cho các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh theo yêu cầu tại quyết định CV số 269/QĐ-QLKH.

Quyết định số 269/QĐ-QLKH, Danh mục đề tài cấp cơ sở 2013 phê duyệt đợt 2 xem tại đây

 

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

           Số: 269/QĐ-QLKH                                                                           Thái Nguyên, ngày  14  tháng 3 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013, đợt 2


 

                                                            HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

      Căn cứ vào Quyết định số 3647/BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên”;

     Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-ĐHNL ngày 30/5/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên v/v ban hành Quy định về công tác quản lý KH&CN của Trường Đại học Nông Lâm;

     Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ngày 05/2/2013 v/v Thẩm định đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2013;

     Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng QLKH&QHQT,

 

                                                                                       QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2013, đợt 2. (Danh mục đề tài kèm theo)

      Điều 2. Căn cứ vào mục tiêu, nội dung, sản phẩm và kinh phí đã được phê duyệt; chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm lập thuyết minh và hợp đồng (theo mẫu) và nộp cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị (05 bản) trước ngày 19/3/2013.

      Điều 3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của các đơn vị có trách nhiệm thẩm định thuyết minh đề tài thuộc đơn vị mình. Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết minh đề tài và hợp đồng (theo kết luận của hội đồng) và nộp 05 bản về Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ Quốc tế trước ngày 26/3/2013.

      Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị, phòng chức năng có liên quan và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                             KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 4 (TH);                                                                                                             GS. TS. Trần Ngọc Ngoạn

- Lưu VT, QLKH&QHQT.                                                                                                                     (đã ký)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7725
Hôm nay 13113
Hôm qua 18923
Tuần này 123199
Tuần trước 127883
Tháng này 3092040
Tháng trước 3780697
Tất cả 42918971

Lượt truy cập: 42918971

Đang online: 7725

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ