Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường Đại học Nông Lâm

           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

               Số: 663 /QĐ-QTPV                                     Thái Nguyên, ngày19 tháng  5  năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường Đại học Nông Lâm

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thong qua ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP  ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ về việc quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGD&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1232/QĐ- ĐHTN ngày 12/08/2014 về việc ban hành Quy định

nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên về công tác quản lý cơ sở vật chất;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-BGD-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2007 về việc Phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên;

 

Xét đề nghị của Ông Trưởng Phòng Quản trị - Phục vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên.

Điều 2: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy định đã ban hành trước đây. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều chưa hợp lý, Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3: Các ông, bà Trưởng Phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản trị - Phục vụ, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.              

 

Nơi nhận:                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                      

- Lưu: HCTC, QTTV.                                                                                              ( Đã ký)

Web các đơn vị
ht
Đang online 7494
Hôm nay 14336
Hôm qua 15612
Tuần này 78667
Tuần trước 99564
Tháng này 3251759
Tháng trước 3495074
Tất cả 39496029

Lượt truy cập: 39496029

Đang online: 7494

Ngày hôm qua: 15612

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ