Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông báo về việc thu tiền vệ sinh giảng đường

Phòng Quản tri phục vụ xin thông báo về việc thu tiền vệ sinh giảng đường năm học 2016 -2017.

     ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

           Số: 164 /TB - QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

           Thái Nguyên, ngày 15  tháng  06  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng tiền vệ sinh giảng đường

 

 Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa, Ban giám đốcTTĐTTNCXH và TTĐT&PTQT

                   - Các thầy cô trợ lý QLSV, chủ nhiệm các lớp của các khoa, Trung tâm                                  ĐTTNCXH và TTĐT&PTQT

                   - Ban cán sự các lớp sinh viên trong Trường

            Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 25 tháng 05 năm 2016, về việc đánh giá công tác quản lý cơ sở vật chất và vệ sinh giảng đường năm học 2015 -2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

            Nhà trường đồng ý cho tiếp tục triển khai chương trình vệ sinh giảng đường cho năm học 2016 -2017. Mức đóng góp đối với sinh viên cho việc vệ sinh giảng đường là 5.000 đồng/SV x 10 tháng/năm (Số tiền là 50.000 đồng trong 01 năm đối với 01 sinh viên). Số tiền trên sinh viên sẽ đóng 02 lần vào đầu kỳ học kỳ chính hàng năm, mỗi học kỳ một sinh viên đóng 25.000 đồng.

            Thời gian sinh viên các lớp hoàn thành việc nộp tiền vệ sinh giảng đường cho học kỳ I năm học 2016 – 2017 là trước ngày 15 tháng 9 năm 2016, học kỳ II năm học 2016 – 2017 là trước ngày 15 tháng 02 năm 2017.

            Việc thực hiện thu tiền, sinh viên các lớp nộp trực tiếp qua các thầy cô trợ lý QLSV của các khoa, các Trung tâm. Phòng QT – PV sẽ sử dụng số tiền do sinh viên đóng để tổ chức, thực hiện công tác thuê khoán, hợp đồng với các cá nhân để thực hiện công tác vệ sinh giảng đường theo đúng quy đinh.

            Sau mỗi học kỳ phòng QT – PV có trách nhiệm công khai việc thu chi tiền vệ sinh giảng đường cho toàn thể sinh viên và các đơn vị trong Trường biết và tham gia giám sát thực hiện.

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Ban giám đốc các Trung tâm, các thầy cô trợ lý QLSV, các thầy cô chủ nhiệm các lớp và Ban cán sự các lớp sinh viên tổ chức và triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa chuyên môn;

- BGH (để b/c);

- TTĐTTNCXH, TTĐT&PTQT;

- Phòng CT- HSSV, Phòng TT -PC

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS.Trần Văn Phùng

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 1393
Hôm nay 937
Hôm qua 11383
Tuần này 25481
Tuần trước 95100
Tháng này 3252679
Tháng trước 0
Tất cả 36419328

Lượt truy cập: 36419328

Đang online: 1393

Ngày hôm qua: 11383

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ