Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục
khoathi
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Khảo thí Văn bản khảo thí
11/06/2014 10:49 - Xem: 1419

Thông báo về thời gian nhận đơn chấm phúc khảo bài thi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 499 /TB-TTKT&ĐBCLGD

V/v chấm phúc khảo bài thi học kỳ II năm học 2013-2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             

Thái Nguyên, ngày 11  tháng 06 năm 2014

 

 

 

Kính gửi:     - BCN các khoa

                                     - GVCN, CVHT các lớp

 

                Thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014. Trong tháng 5,6 Nhà trường đã tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ II. Đến nay kỳ thi đã kết thúc,việc chấm bài và công bố điểm thi cho sinh viên đã hoàn thành. Để giải quyết các khiếu nại về điểm thi kết thúc học phần trong học kỳ II năm học 2013-2014, Phòng TT-KT&ĐBCLGD thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo như sau:

1.     Thời gian nhận đơn phúc khảo:

        Từ ngày 11 tháng 06 năm 2014 đến hết ngày 20 tháng 06 năm 2014.

2.     Địa điểm nhận đơn:

          Phòng B2-06 (Phòng TTKT&ĐBCLGD ), khu Hiệu Bộ

                              (Gặp đ/c Đặng Thái Sơn).

3.     Mẫu đơn được đính kèm theo thông báo này. (có trên trang website của trường ĐHNL/Phòng ban/Phòng TTKT&ĐBCLGD/Đơn phúc khảo).

                 Nhận được công văn này yêu cầu BCN các khoa, GVCN, CVHT thông báo cho sinh viên được biết. Ngoài thời gian trên mọi khiếu nại về điểm sẽ không được chấp nhận. Vậy phòng TT-KT&ĐBCLGD thông báo để sinh viên biết và thực hiện!

 

Nơi nhận:

- Như kg                            

- Website:www.tuaf.edu.vn;

- Lưu VT, TTKT&ĐBCLGD.       

 

T/L HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG TTKT&ĐBCLGD

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                                (Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Tiến

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

TháiNguyên, ngày      tháng     năm 20.…

 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, HỌC KỲ…………. NĂM HỌC 20….-20….

 

Kính gửi:    - Phòng TTKT&ĐBCLGD- Trường ĐH Nông Lâm

                    - Phòng Đào tạo- Trường ĐH Nông Lâm

 

Tên em là :  ………………………………………….Mã số SV: DTN..………….

Sinh viên lớp:.............................Ngành:.................... ……..Khoa:........................

Em xin đề nghị chấm phúc khảo bài thi môn:................................................. ..

Học phần:.................................... Lớp học phần:.......................Lần thi:…........…

Ngày thi:…………………..…..Giờ thi (ca thi):……….…   Hình thức thi……..….

Số báo danh:............................... Phòng thi:............. Địa điểm thi:……………..

Điểm bài thi đạt:.......................... điểm; Ngày công bố điểm thi:.............................

Lý do xin phúc khảo :..................................................................................... ....

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

        Kính mong Phòng TT-KT&ĐBCLGD, Phòng Đào tạo xem xét.

        Em xin chân thành cảm ơn!

(Lưu ý: Nếu thi ghép thì ghi rõ thi cùng lớp nào:….......……………...…………….)

 

 

NGƯỜI THỤ LÝ ĐƠN

 (Chữ ký, họ và tên)

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký, họ và tên)

 

Dowload: Tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 5637
Hôm nay 2694
Hôm qua 8493
Tuần này 11187
Tuần trước 79233
Tháng này 2439196
Tháng trước 2639912
Tất cả 26843401

Lượt truy cập: 26843404

Đang online: 5640

Ngày hôm qua: 8493

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ