Phòng thanh tra - Pháp chế
phong ttpc
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
12/02/2015 21:36 - Xem: 3109

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra Pháp chế

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Thanh tra Pháp chế - Trường Đại học Nông Lâm được thành lập theo Quyết định số 740/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 06 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Ngày 25/12/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm đã ký Quyết định số 1378/QĐ-TCCB về việc điều động cán bộ sang làm cán bộ hợp đồng tại Phòng Thanh tra – Pháp chế.

Ngày 27/12/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành văn bản số: 19-QĐ/ĐU về việc thành lập chi bộ Phòng Thanh tra Pháp chế trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm.

Hoạt động của Phòng Thanh tra Pháp chế đặt dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng nhà trường.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động của Trường nhằm bảo đảm tính kỉ cương, kỉ luật của Nhà trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Nhà trường; giúp Hiệu trưởng thống nhất quản lý về hoạt động thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, đơn trong trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ thanh tra:

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra của Nhà trường.

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ, giám sát các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của ngành giáo dục, Đại học Thái Nguyên và của Trường Đại học Nông Lâm.

- Kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao.

- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức, hoạt động thanh tra của các đơn vị.

- Chuẩn bị nhân sự và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra để kiểm tra, xác minh, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.

- Thẩm tra, xác minh, kiến nghị với Hiệu trưởng về các nội dung liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ, Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân.

- Thường trực tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, tài liệu và các điều kiện khác phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan để kiểm tra, giám sát việc khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Nhiệm vụ pháp chế

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường.

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế.

- Giúp Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường Đại học Nông Lâm, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học.

- Giúp Hiệu trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lí đối với các văn bản do các phòng, ban chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường Đại học Nông Lâm cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu; Kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.3.  Nhiệm vụ thi đua khen thưởng.

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong Trường Đại học Nông Lâm;

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu thi đua đối với từng thời kỳ và từng lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước.

- Tham mưu trong công tác tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trong toàn trường, phổ biến, tuyên truyền về phong trào thi đua; hướng dẫn, kiểm tra các phong trào thi đua tại các đơn vị, tổ chức thuộc trường; thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Giáo dục&Đào tạo, ĐHTN.

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Nông Lâm.

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất các cấp lãnh đạo tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng; các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua - Khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Hiệu trưởng khen thưởng hoặc đề nghị các cấp lãnh đạo khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân ngoài Trường Đại học Nông Lâm (bao gồm cả các tổ chức, cá nhân nước ngoài).

- Thẩm định, tham gia ý kiến về việc khen thưởng của các Bộ, ngành, các tổ chức nước ngoài đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Trường Đại học Nông Lâm.

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên về tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua - Khen thưởng.

- Đề xuất, hướng dẫn thực hiện việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc; xác nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, các danh hiệu khác được quy định trong Luật Thi đua - Khen thưởng; việc thu hồi hiện vật khen thưởng sai chính sách chế độ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức việc sơ kết, tổng kết, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến; kiến nghị đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, thống kê, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của Nhà nước và của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Trường Đại học Nông Lâm.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức công tác tập huấn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hợp nhất văn bản, kiểm tra văn bản đối với lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng.

- Kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng tại các đơn vị, tổ chức thuộc Trường Đại học Nông Lâm; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Web các đơn vị
Đang online 4324
Hôm nay 4923
Hôm qua 7515
Tuần này 29868
Tuần trước 79233
Tháng này 2457877
Tháng trước 2639912
Tất cả 26862082

Lượt truy cập: 26862136

Đang online: 4351

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ