Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CDR Tiếng Anh - Tin học
10/08/2020 15:57 - Xem: 240

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tin học tháng 8/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện Ứng dụng CNTT CB như sau:

Tải danh sách, thời khóa biểu tại đây.

 

 DANH SÁCH SINH VIÊN ÔN ƯD CNTT CƠ BẢN LỚP RÚT GỌN THÁNG 8/2020 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
               
TT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN LỚP QUẢN LÝ LỚP GHI CHÚ
1 1 DTN1658520007  BÀNG TIẾN ANH KHMT48 TH0820.01  
2 2 DTN1653110002  LÊ THỊ HƯƠNG CHÀ KHMT48 TH0820.01  
3 3 DTN1658520006  NGÔ THỊ LINH CHI KHMT48 TH0820.01  
4 4 DTN1553110008  TRẦN MINH CHUYÊN KHMT47N02 TH0820.01  
5 5 DTN1654110030  NGUYỄN VĂN CƯỜNG KTNN48 TH0820.01  
6 6 DTN1654110037  NGUYỄN HOÀNG ĐỨC KTNN48 TH0820.01  
7 7 DTN1653170024  NGUYỄN MINH ĐỨC CNTP48 TH0820.01  
8 8 DTN1654110008  NGUYỄN KHÁNH DUY KTNN48 TH0820.01  
9 9 DTN1658510027  TỐNG VĂN QLTNTN&DLST48 TH0820.01  
10 10 DTN1653160014  VI QUANG QLTNR48 TH0820.01  
11 11 DTN1654140015  KIỀU THỊ HẰNG PTNT48 TH0820.01  
12 12 DTN1053130004 NGUYỄN VŨ HIỆP DCMT44N02 TH0820.01  
13 13 DTN1354120123 NGUYỄN ĐỨC HIẾU QLDD45N03 TH0820.01  
14 14 DTN1653110023  NÔNG CHÍ HIỂU KHMT48 TH0820.01  
15 15 DTN1953170008  LẠI THỊ LÂM HƯƠNG CNTPK51 TH0820.01  
16 16 DTN1654110057  PHANYASIT LAN LATTANAKONE KTNN48 TH0820.01  
17 17 DTN1658510022  NGUYỄN KHÁNH LINH QLTNTN&DLST48 TH0820.01  
18 18 DTN1653150001  NGUYỄN HOÀI LINH CNSH48 TH0820.01  
19 19 DTN1954120018  HOÀNG NGỌC MAI QLDDK51 TH0820.01  
20 20 DTN1653050447  NGUYỄN VĂN NAM KHMT48 TH0820.01  
21 21 DTN1658510025  ĐỖ VĂN NGỌC QLTNTN&DLST48 TH0820.01  
22 22 DTN1951060006  LÊ THỊ HỒNG NGỌC DBCL&ATTPK51 TH0820.01  
23 23 DTN1554140033  CHU THỊ NHÀN CNTP47 TH0820.01  
24 24 DTN1653110028  ĐINH THỊ NHUNG KHMT48 TH0820.01  
25 25 DTN1658510028  TRẦN THỊ HỒNG NHUNG KHMT48 TH0820.01  
26 26 DTN1653150005  NGUYỄN TUẤN QUYẾT CNSH48 TH0820.01  
27 27 DTN1554120149  HOÀNG THỊ QUỲNH QLDD48N02 TH0820.01  
28 28 DTN1554140044  VÀNG MÍ SÈO PTNT48 TH0820.01  
29 29 DTN1654110062  THÀO MÍ SÚNG KTNN48 TH0820.01  
30 30 DTN1554110060  SÙNG A TẢ KTNN47N02 TH0820.01  
31 31 DTN1951060017  TRẦN THỊ TÂM DBCL&ATTPK51 TH0820.01  
32 32 DTN1654120054  NGUYỄN VĂN THÁI QLDD48N02 TH0820.01  
33 33 DTN1454120324  VŨ HẢI THANH QLDD46N03 TH0820.01  
34 34 DTN1654110059  HOÀNG THU THẢO KTNN48 TH0820.01  
35 35 DTN1951060007  NGUYỄN LÊ THIẾT DBCL&ATTPK51 TH0820.01  
36 36 DTN1654290006  LƯƠNG MINH TRANG KTNN48 TH0820.01  
37 37 DTN1653150002  TÔ ANH CNSH48 TH0820.01  
38 38 DTN1654120029  NGUYỄN VIỆT TUÂN QLDD48N02 TH0820.01  
39 39 DTN1753160012  ĐÀO ANH TUẤN KHMT49 TH0820.01  
40 40 DTN1653170011  NGUYỄN BÁCH TÙNG CNSH48 TH0820.01  
41 41 DTN1658510016  NGUYỄN THANH TÙNG KHMT49 TH0820.01  
42 42 DTN1554120240  NGUYỄN CAO QLDD47N01 TH0820.01  
43 1 DTN1653040075  BÙI TUẤN ANH CNTY48N03 TH0820.02  
44 2 DTN1653170012  LƯƠNG ĐỨC ANH CNTY48N03 TH0820.02  
45 3 DTN1653070048  NGUYỄN TIẾN ANH TT48POHEN01 TH0820.02  
46 4 DTN1553040140  TRƯƠNG HỒNG ANH TY47N04 TH0820.02  
47 5 DTN1653050441  LÊ THANH BÌNH CNTY48POHE TH0820.02  
48 6 DTN1653070097  PHẠM HỮU BÌNH TT48POHEN02 TH0820.02  
49 7 DTN1653050183  PHẠM VĂN CƯƠNG TY48N02 TH0820.02  
50 8 DTN1653040061  LÒ THỊ HẰNG CNTY48N02 TH0820.02  
51 9 DTN1653050252  THÁI DUY HẬU CNTY48N03 TH0820.02  
52 10 DTN1553110017 ĐỖ ĐỨC HIẾU TY47N02 TH0820.02  
53 11 DTN1553070061  LÙ A HỜ TT47POHEN02 TH0820.02  
54 12 DTN1653040012  NÔNG CÔNG HUY CNTY48POHE TH0820.02  
55 13 DTN1653050125  MAI HỮU ÍCH CNTY48POHE TH0820.02  
56 14 DTN17LT305012  LINH VĂN KHIÊM LTTY49 TH0820.02  
57 15 DTN1653040086  TRẦN DUY KHƯƠNG CNTY48N01 TH0820.02  
58 16 DTN1653060018  TRẦN CÔNG MINH LN48 TH0820.02  
59 17 DTN1153100048 PẢO VĂN MINH NLKH43 TH0820.02  
60 18 DTN1653040140  HOÀNG VĂN NAM CNTY48POHE TH0820.02  
61 19 DTN1553050166  NGUYỄN HẢI NAM TY47N04 TH0820.02  
62 20 DTN1653060013  MA THỊ THÙY NẾT LN48 TH0820.02  
63 21 DTN1353050226 ĐOÀN XUÂN NGUYÊN TY45N01 TH0820.02  
64 22 DTN1653040042  TRẦN THỊ NHÀN CNTY48N01 TH0820.02  
65 23 DTN17VB2306008  NÔNG THANH OAI VB2LN49 TH0820.02  
66 24 DTN1653040037  ĐÀM OANH PHÚC CNTY48POHE TH0820.02  
67 25 DTN1654110025  DƯƠNG VĂN QUÂN CNTY48POHE TH0820.02  
68 26 DTN1653050238  VŨ ĐỨC QUYẾT TY48N02 TH0820.02  
69 27 DTN0853060160 ĐẶNG HẢI SƠN LN 44N01 TH0820.02  
70 28 DTN1353040209  PHÙNG THÁI  SƠN CNTY46N02 TH0820.02  
71 29 DTN17LT305011  VŨ DUY THÁI LTTY49 TH0820.02  
72 30 DTN1653040142  HOÀNG THỊ THẤM CNTY48POHE TH0820.02  
73 31 DTN1653040111  NGUYỄN VĂN THANH CNTY48POHE TH0820.02  
74 32 DTN1653050044  LƯỜNG THỊ THẢO TY48N03 TH0820.02  
75 33 DTN1653050233  NGUYỄN THỊ THÚY TY48N03 TH0820.02  
76 34 DTN1553050255  LÒ ĐỨC TỈNH TY47N02 TH0820.02  
77 35 DTN1653070090  TẠ PHƯƠNG TRÀ TT48POHEN01 TH0820.02  
78 36 DTN1654110020  LƯƠNG THỊ TRÂM CNTY48POHE TH0820.02  
79 37 DTN18LT3040005 LINH XUÂN TRƯỜNG LT CNTY50 TH0820.02  
80 38 DTN1654110027  HÀ THANH TÙNG CNTY48POHE TH0820.02  
81 39 DTN1654110012  NGUYỄN HOÀNG TÙNG TT48POHEN02 TH0820.02  
82 40 DTN1653040048  HOÀNG HỮU TƯỜNG CNTY48POHE TH0820.02  
83 41 DTN1653040059  NGUYỄN VĂN TUYÊN CNTY48N03 TH0820.02  
84 42 DTN1653040024  NGÔ CÔNG VĂN CNTY48POHE TH0820.02  
85 43 DTN1653040079  ĐINH HỮU VỸ CNTY48POHE TH0820.02  

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 8/2020  
   Thời lượng: 4 buổi/lớp x 5 tiết /buổi = 20 tiết/lớp  
( Kèm theo Quyết định số        /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
                     
TT Tên lớp Số
tiết
Giảng viên Sĩ số Giảng đường Thời gian thực hiện Ghi chú
8/16/2020 8/17/2020 8/18/2020 8/19/2020
19:00-22:45 19:00-22:45 19:00-22:45 19:00-22:45
1 TH.0820.01 20t ThS. Nguyễn Ngọc Lan 42 Online   5t 5t 5t  
ThS. Hứa Thị Toàn Online 5t        
2 TH.0820.02 20t ThS. Hứa Thị Toàn 43 Online       5t  
ThS. Đinh Thị Thanh Uyên Online 5t 5t 5t    
Cộng 85            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 8/2020
 Thời lượng: 4 buổi/lớp x  5 tiết /buổi = 20 tiết/lớp
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
             
LỚP BUỔI NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN ID-PASS
 TH.0820.01 1 Ôn tập hiểu biết về CNTT cơ bản 19:00-22:45  8/16/2020 Hứa Thị Toàn
ĐT: 0984041052
ID: 862-488-4461
Pass: cdrlt
Ôn tập sử dụng máy tính cơ bản
2 Ôn tập xử lý văn bản cơ bản 19:00-22:45  8/17/2020 Nguyễn Ngọc Lan
ĐT: 0987025715
ID: 415 712 5345
Pass: cdr8
Ôn tập sử dụng bảng tính cơ bản
3 Ôn tập xử lý văn bản cơ bản (tiếp theo) 19:00-22:45  8/18/2020
Ôn tập sử dụng bảng tính cơ bản (tiếp theo)
4 Ôn tập sử dụng trình chiếu cơ bản 19:00-22:45  8/19/2020
Ôn tập sử dụng Internet cơ bản
 TH.0820.02 1 Ôn tập xử lý văn bản cơ bản 19:00-22:45  8/17/2020 Đinh Thị Thanh Uyên
ĐT: 0966362227
ID: 485 349 9278
Pass: cdr123456
Ôn tập sử dụng bảng tính cơ bản
2 Ôn tập xử lý văn bản cơ bản (tiếp theo) 19:00-22:45  8/18/2020
Ôn tập sử dụng bảng tính cơ bản (tiếp theo)
3 Ôn tập sử dụng trình chiếu cơ bản 19:00-22:45  8/19/2020
Ôn tập sử dụng Internet cơ bản
4 Ôn tập hiểu biết về CNTT cơ bản 19:00-22:45  8/16/2020 Hứa Thị Toàn
ĐT: 0984041052
ID: 862-488-4461
Pass: cdrlt
Ôn tập sử dụng máy tính cơ bản

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2046
Hôm nay 9401
Hôm qua 16948
Tuần này 86310
Tuần trước 131657
Tháng này 3593161
Tháng trước 3121701
Tất cả 43013739

Lượt truy cập: 43013739

Đang online: 2046

Ngày hôm qua: 16948

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ