Banner
Trang chủ GIẢNG VIÊN/CÁN BỘ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

09/08/2021 17:15 - Xem: 901

https://docs.google.com/document/d/1DS6M1vvVQL_1PwdJmv0cuWLU4t3T20X7/edit?usp=sharing&ouid=115577213138674541127&rtpof=true&sd=true