Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Thông báo

Kế hoạch V/v tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2019

30/10/2019 09:04 - Xem: 2602

Kế hoạch V/v tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo năm 2019

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số:             /ĐHNL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày      tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

về chương trình đào tạo năm 2019

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục đích

a) Đối với Nhà trường

Triển khai lấy ý kiến phản hồi của các chuyên gia, nhà khoa học, cựu sinh viên và các nhà tuyển dụng về chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Giúp nhà trường và các đơn vị đào tạo không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chất lượng chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra,… để đào tạo nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp và của xã hội.

b) Đối với người học

Đảm bảo lợi ích, tạo điều kiện để người học được bày tỏ ý kiến, quan điểm và nhận xét của mìnhvề chương trình đào tạo, các hoạt động liên quan đến khóa đào tạo, và các hoạt động khác của nhà trường.

2. Yêu cầu khảo sát

            Công tác lấy ý kiến phản hồi được thực hiện theo quy trình cụ thể, công khai và phải tuân thủ theo nhưng yêu cầu sau:

            - Đảm bảo truyền thống tôn sư trọng đạo và những giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp trong môi trường giáo dục;

            - Cán bộ viên chức, giảng viên phải được thông tin đầy đủ và hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của công tác khảo sát để tiến hành cung cấp thông tin theo mẫu phiếu của trường, nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

            - Nội dung, công cụ đánh giá phải phản ánh được đầy đủ, khách quan về hoạt động đào tạo và quản lý của nhà trường;

            - Người cho ý kiến phản hồi phải khách quan, công bằng, trung thực trong việc cung cấp thông tin phản hồi;

            - Thông tin phản hồi từ các bên phải được xử lý khách quan, trung thực, kết quả xử lý thông tin phải chính xác, tin cậy vả phải được sử dụng đúng mục đích.

 

 

3. Đối tượng và phạm vi khảo sát

            - Đối tượng khảo sát là: Các nhà khoa học, các đơn vị sử dụng lao động và cựu sinh viên từng theo học và tốt nghiệp tại trường.

            - Phạm vi khảo sát: Về Chương trình đào tạo

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Thời gian thực hiện (từ 01/10/2019 đến 31/12/2019)

  • Từ 01/10/2019 đến 15/10/2019 Xây dựng kế hoạch, xây dựng phiếu điều tra;
  • Từ 16/10/2019 đến 16/12/2019 Tiến hành khảo sát thông qua hình thức phát phiếu trực tiếp và online
  • Từ 16/12/2019 đến 25/12/2019 Tổng hợp và xử lý số liệu
  • Từ 25/12/2019 đến 31/12/2019 Xây dựng báo cáo tổng hợp và các giải pháp khắc phục

2. Nội dung lấy ý kiến khảo sát:

            a. Các chuyên gia, nhà khoa học:

            - Phần thông tin cá nhân: Họ và tên, học vị, thâm niên công tác, đơn vị công tác, email

            - Phần câu hỏi khảo sát: Chuẩn đầu ra của chương trình, Bản mô tả chương trình, Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo, Phương pháp giảng dạy, Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, những yếu tố khác,

            b. Khảo sát cựu sinh viên:

            - Phần thông tin cá nhân: Thông tin chung về cựu sinh viên, Tình trạng việc làm, Thời gian tìm việc là bao lâu, và thông qua con đường nào, Lĩnh vực công tác có đúng chuyên ngành không, Thu nhập của cựu sinh viên sau khi ra trường, Chương trình đào tạo có phù hợp ngành hay không, khu vực làm việc

            - Phần đánh giá về chương trình đào tạo: Sự đáp ứng của kiến thức chuyên môn, kỹ năng được đào tạo trong trường cho công việc hiện nay, Mức độ tương thích của chuẩn đầu ra với yêu cầu của thị trường lao động, Thời lượng các học phần thực hành để hình thành các kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn, Mức độ hài lòng về trang thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm, phương pháp giảng dạy của giảng viên, Mức độ đáp ứng của nội dung chương trình đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động, Những ý kiến đóng góp thêm

            c. Khảo sát doanh nghiệp:

Thông tin chung về doanh nghiệp. Tình trạng (số lượng) sinh viên làm việc tại doanh nghiệp. Khảo sát về kỹ năng của người học

3. Quy trình thực hiện

Hoạt động tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi tại Trường Đại học Nông Lâm được thực hiện theo 2 cách:

Cách 1: Lấy ý kiến qua phiếu phát tay

                        Các chuyên gia, các nhà khoa học: Mẫu phiếu 01

Cựu sinh viên: Mẫu phiếu 02

Doanh nghiệp: Mẫu phiếu 03

Cách 2: Lấy ý kiến khảo sát online qua đường link:

                        Các chuyên gia, các nhà khoa học: http://bit.ly/KSCG2019

Cựu sinh viên: http://bit.ly/KSCSV19

Doanh nghiệp: http://bit.ly/KSDN2019

4. Sử dụng kết quả

Kết quả thống kê thông tin phản hồi từ các chuyên gia, các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình đào tạo:

Giúp cho nhà trường có những điều chỉnh trong chương trình đào tạo, cũng như đổi mới về phương pháp dạy học cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

5. Tổ chức thực hiện

            1. Phòng Đào tạo là đơn vị điều phối trong việc lập kế hoạch và triển khai công tác khảo sát.

            2. Các đơn vị, cá nhân trong nhà trường tùy theo chức trách và nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, tham gia thích cực, có trách nhiệm hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ các bên theo kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (để báo cáo)

- Các đơn vị liên quan (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu: VT, Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Trần Văn Điền

Đã ký

BÀI VIẾT LIÊN QUAN