Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

11/06/2021 19:00 - Xem: 1759

Ngày 11/6/2021 Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án: “Xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ; nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị cho Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 955/QĐ-BKHCN ngày 01/6/2021 của Bộ KH&CN về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án do TS. Nguyễn Thế Huấn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện.

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến Tháng 6/2020. Mục tiêu chính của dự án: Xây dựng và vận hành được tổ chức/bộ phận quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Trong thời gian 02 năm triển khai, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo Thuyết minh và Hợp đồng đã ký, đảm bảo đúng tiến độ, bao gồm: (1) Điều tra khảo sát hoạt động Sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong và ngoài trường; (2) Thành lập bộ phận chuyên trách quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong nhà trường; (3) Xây dựng và ban hành các văn bản quản lý, phát triển Sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ; (4) Nâng cao năng lực về Sở hữu trí tyệ và quản trị tài sản trí tuệ; (5) Vận hành thí điểm tổ chức hỗ trợ hoạt động Sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ.

Các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận, nhận định và đánh giá các kết quả của dự án theo từng nội dung và đánh giá tính khả thi, tính ứng dụng trong thực tiễn.

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng có kết luận: Báo cáo dự án có chất lượng tốt,  hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo đăng ký, đã có đóng góp vào việc đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trong nhà trường, đồng thời góp phần đem lại thành công của chương trình. Tuy nhiên, dự án cần chỉnh sửa, hoàn thiện theo các ý kiến của các thành viên hội đồng trước khi nộp Cục Sở hữu trí tuệ.

Lê Minh, phó trưởng phòng KHCN&HTQT