Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

15/09/2020 10:16 - Xem: 1076
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2020-2021 732/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/9/2020 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2020-2021 964/QĐ-ĐHNL-HSSV 04/11/2020

  Tải về

3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2020-2021 1044/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/11/2020 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2020-2021 1082/QĐ/ĐHNL-HSSV 08/12/2020 Tải về
5 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2020-2021 240/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/4/2021 Tải về

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN