Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kiều Oanh

03/02/2021 09:56 - Xem: 93

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

- Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu tuyển chọn và xác định một số biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê (Cucumis melo L.) nhập nội tại Thái Nguyên”.

- Ngành: Khoa học cây trồng

- Mã số: 9.62.01.10

- Họ và tên NCS: Lê Thị Kiều Oanh

- Khóa đào tạo : 2016-2019

- Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Đào Thanh Vân, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. TS. Ngô Thị Hạnh, Viện Nghiên cứu Rau Quả, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam.

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

1- Tuyển chọn được giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội Geum Je có đặc điểm quả tốt, cho năng suất quả cao, có thời gian bảo quản quả dài, trồng phù hợp trong vụ Xuân Hè và Thu Đông tại Thái Nguyên.

2- Xác định được một số biện pháp kỹ thuật canh tác chính cho giống dưa lê Geum Je được tuyển chọn:

+ Mật độ trồng thích hợp trong vụ Xuân Hè là 11.000 cây/ha và vụ Thu Đông là 13.000 cây/ha trên luống rộng 1,5 m với khoảng cách cây tương ứng là: 0,6 m và 0,5 m;

+ Tổ hợp phân bón có hiệu quả trên nền 30 tấn phân hữu cơ + 60 kg P2O5 ở vụ Xuân Hè là 120 kg N + 110 kg K2O và ở vụ Thu Đông là  90 kg N + 110 kg K2O;

+ Thuốc bảo vệ thực vật Ridomil Gold có khả năng phòng trừ hiệu quả cao đối với bệnh phấn trắng ở vụ Xuân Hè, bệnh sương mai vụ Thu Đông;

+ Sử dụng gốc ghép dưa Mán cho dưa lê Geum Je làm tăng khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả so với cây dưa lê không ghép.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

- Giới thiệu giống dưa lê mới Geum Je ra sản xuất tại Thái Nguyên;

- Áp dụng biện pháp kỹ thuật canh tác từ kết quả nghiên cứu trong đề tài cho giống dưa lê Geum Je;

- Tiếp tục nghiên cứu về các loại gốc ghép khác và một số biện pháp kỹ thuật trồng trong vòm che thấp, thụ phấn bổ sung… để hoàn thiện quy trình kỹ thuật.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

- Dissertation title: “Research on selecting and determining some technical cultivation measures for imported melon (Cucumis melo L.) variety in Thai Nguyen”.

- Speciality: Crop Science

- Code: 9.62.01.10

- PhD. candidate: Le Thi Kieu Oanh

- Training course: 2016 - 2019

- Scientific supervisors:

1. Pro. Dr. Dao Thanh Van – Thai Nguyen University of Agriculture and                                                                              Forestry (TUAF)

2. Dr. Ngo Thi Hanh – Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI)

- Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and       Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1- Selected imported Korean melon variety "Geum Je" that having good fruit characteristics, high yield, long storage time, suitable planting in Spring-Summer and Autumn-Winter in Thai Nguyen.

2- Determined some technical cultivation measures for the selected melon variety "Geum Je":

+ Suitable planting densities was 11,000 plants ha-1 in Spring-Summer crop and 13,000 plants ha-1 in Autumn-Winter crop, which were grown on a bed of 1.5 m wide, corresponding plant spacing: 0.6 m and 0.5 m;

+ Fertilizer on the foundation of 30 tons of manure + 60 kg P2O5 and 120 kg N + 110 kg K2O in Spring-Summer crop  and 90 kg N + 110 kg K2O in Autumn-Winter crop;

+ Pesticide "Ridomil Gold" had the highest effeciency to prevent and control against powdery mildew in Spring Summer crop and downy mildew in Autumn Winter crop;

+ Using rootstock  local  cucumber "Dua Man” to increase growth, fruit yield and quality compared to non-grafted plants.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

- Introducting melon variety "Geum Je" to lare production scales in Thai Nguyen;

- Applying technical cultivation practices from research results for melon variety "Geum Je";

- Continuing to research on other types of rootstock and some technical cultivation measures in low plastic canopy, additional pollination ... to completely build the technical cultivation process for melon variety "Geum Je".

 

1. Trích yếu luận án Tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kiều Oanh

2. Tóm tắt luận án Tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Lê Thị Kiều Oanh

3. Tóm tắt luận án Tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Lê Thị Kiều Oanh

4. Luấn án Tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kiều Oạnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN