Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Hợp tác đối ngoại Văn bản

Văn bản - hướng dẫn khác

15/05/2015 09:00 - Xem: 1499

Văn bản - hướng dẫn khác

STT

Tên loại văn bản

 

Văn bản cấp Nhà nước/cấp Bộ

1

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 hướng dẫn Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

2

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

3

Thông tư số 192/2011/TT-BTC sửa đổi một số định mức chi tiêu của Thông tư 219/2009/TT-BTC áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn ODA

4

Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

5

Nghị định số 78/2008/NĐ-CP, ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; và các quy định khác liên quan

6

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

7

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

 

Cấp Đại học Thái Nguyên

18

Quyết định 1488/QĐ-ĐHTN ngày 03/9/2014  về việc Ban hành quy định Quản lý các hoạt động HTQT của Đại học Thái Nguyên

19

Quyết định số 688/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động liên kết đạo tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên

20

Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2016 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 808/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy đinh tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại ĐHTN 

Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy đinh tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHTN 

 

Cấp Trường Đại học Nông Lâm

21

Quyết định số 1173/QĐ-QHQT ngày 30/10/2012 về việc Ban hành Quy định quản lý công tác đối ngoại và hoạt động HTQT của Trường Đại học Nông Lâm

22

Quyết định 427/QĐ-ĐHNL-QHQT ngày 07/5/2013 về việc ban hành Quy định quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Trường ĐHNL

23

Quyết định số 1570/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 07/12/2016 về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm

24

Quyết định số 290/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 12/3/2018 về việc Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường đại học Nông Lâm

25

Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại Trường đại học Nông Lâm