Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
31/05/2024 Ban hành quy định về hoạt động khoa học công nghệ của trường ĐHNL
05/06/2021 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
26/05/2021 Thông báo xét sáng kiến cải tiến năm học 2020 - 2021
18/05/2021 Thông báo kê khai giờ NCKH năm học 2020 - 2021
16/05/2021 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài các cấp 6 tháng đầu năm và đề xuất đề tài cấp Đại học năm 2022
29/04/2021 Thông báo về việc tham gia Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
15/03/2021 Quyết định ban hành chương trình phát triển Công nghệ cao đến năm 2030
12/03/2021 Quyết định ban hành chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
28/12/2020 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở GDDH Cập nhật
18/12/2020 Thông tư Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua nhiệm vụ KHCN
17/11/2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
15/10/2020 Quyết định số 874 ngày 12/10/2020 ban hành quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
19/06/2020 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện "Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến 2030 (giai đoạn 2020 - 2025)
18/06/2020 Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp qua tài khoản Kho bạc Nhà nước
13/09/2019 Sổ tay Nghiên cứu khoa học
08/06/2019 Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ tài nguyên và môi trường
14/03/2019 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước Cập nhật
29/01/2019 Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các cá nhân có thành tích trong công bố bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín 2017 - 2018
25/11/2018 Quyết định về việc ban hành quy định khuyến khích nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế của Đại học Thái Nguyê
28/08/2018 Văn bản hợp nhất Luật KH&CN