Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Lê Tuấn Định bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Quản lý đất đai

16/10/2022 14:36 - Xem: 567

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 762/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 13 tháng 10 năm 2022 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Lê Tuấn Định

Về đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS. TS. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. TS. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên theo Quyết định số: 762/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

PGS.TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thư ký

Hội đồng

3

PGS.TS. Trần Trọng Phương

Học viện Nông nghiệp

 Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Phạm Anh Tuấn

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Phản biện 2

5

TS. Đào Đức Mẫn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phản biện 3

6

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

7

TS. Nông Thị Thu Huyền

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

         Sau khi nghe NCS. Lê Tuấn Định trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 5 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

         1. Xác định 05 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cung quyền sử dụng đất (QSDĐ) ở đô thị sơ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: (i) đầu vào, (ii) chính sách đất đai, (iii) chính sách khác, (iv) kinh tế - hạ tầng; (v) kỳ vọng và cung hàng hóa quyền sử dụng đất trên thị trường; 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cung QSDĐ ở đô thị thứ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: (i) đầu vào, (ii) chính sách Nhà nước, (iii) kinh tế - hạ tầng; (iv) kỳ vọng và cung hàng hóa quyền sử dụng đất trên thị trường;

         2. Xác định 04 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến cầu QSDĐ ở đô thị sơ cấp và thứ cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm: (i) dân số, lao động, việc làm; (ii) chính sách Nhà nước; (iii) tâm lý, thị hiếu; (iv) thị trường kinh tế;

         3. Dự báo được xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp về chính sách tác động đến cung và cầu quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

      Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 9.85.01.03 với số phiếu tán thành là 06/06 (100%). NCS. Lê Tuấn Định xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý đất đai. 6/6 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cho NCS. Lê Tuấn Định.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình, bạn bè của NCS và những người quan tâm.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Lê Tuấn Định.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

    Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN