Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Lê Văn Bẩy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Phát triển nông thôn

05/10/2021 10:35 - Xem: 1061

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 671/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Lê Văn Bẩy

Về đề tài: " Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”.  

Ngành: Phát triển nông thôn

Mã số: 9.62.01.16.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Dương Văn Sơn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. PGS.TS Đỗ Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế & QTKD, ĐH Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 671/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

PGS.TS. Trần Văn Điền

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Nguyễn Văn Tâm

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký

3

TS. Bùi Đình Hòa

Chuyên gia độc lập

Phản biện 1

4

TS. Phạm Quốc Chính

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Phản biện 2

5

PGS.TS. Đỗ Thúy Phương

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Phản biện 3

6

PGS.TS. Đỗ Quang Quý

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hà Quang Trung

Trường Đại học

Nông Lâm, Đại học

 Thái Nguyên

Ủy viên

 

     Sau khi nghe NCS. Lê Văn Bẩy trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Kết quả nghiên cứu của luận án đã đóng góp được những điểm mới sau đây:

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa.

- Đánh giá được thực trạng phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Chỉ ra những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, những khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Đề xuất được 07 nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Các kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn cao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên nói riêng, các địa phương trong cả nước nói chung. Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Đề tài luận án "Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ngành: Phát triển nông thôn; Mã số: 9.62.01.16. với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Lê Văn Bẩy xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Phát triển nông thôn, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Phát triển nông thôn cho NCS. Lê Văn Bẩy.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Kinh tế & PTNT, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

 Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Phát triển nông thôn cho NCS. Lê Văn Bẩy.

 Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Lê Văn Bẩy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN