Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luân án Tiến sĩ của NCS. Lê Văn Bẩy

12/08/2021 09:10 - Xem: 6999

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài luận án tiến sĩ: Phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Ngành: Phát triển nông thôn

- Mã số: 9.62.01.16

- Họ và tên NCS: Lê Văn Bẩy

- Khóa đào tạo: 2016 - 2020

- Người hướng dẫn khoa học:        1. PGS.TS. Dương Văn Sơn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

                                                       2. PGS. TS. Đỗ Anh Tài, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Về mặt lý luận

- Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa. Trong đó, bằng việc hệ thống hoá và khát quát hoá, luận án xác định nội dung và xây dựng, phân tích đánh giá những chỉ tiêu phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

- Luận án hệ thống những nghiên cứu chính có liên quan đến phát triển kinh tế nông thôn nói chung cũng như trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa. Những nghiên cứu này đã tích lũy được những nội dung nhất định để các nhà nghiên cứu, cơ quan liên quan của Việt Nam có thể tham khảo.

- Luận án tiến hành làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa.

Về mặt thực tiễn

- Trên cơ sở nền tảng khung lý luận được xây dựng về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, luận án phân tích thực trạng, làm rõ những thành tựu, hạn chế về phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở thị xã Phổ Yên giai đoạn 2016 đến 2020 và chỉ ra nguyên nhân của nó. Từ đó, đưa ra quan điểm và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa ở Phổ Yên trong thời gian tới.

- Luận án đã chỉ ra được những nhân tố ảnh hưởng chính đến phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa tại thị xã Phổ Yên, điều này là tiền đề để tập trung nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông thôn tại đây.

- Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở cho các cấp quản lý ở chính quyền địa phương tham khảo để thúc đẩy phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu thực trạng  phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hóa là cơ sở giúp cho Thị xã Phổ Yên và các địa phương có điều kiện tương tự nhìn nhận làm cơ sở điều chỉnh chương trình, kế hoạch giúp tăng cường xây dựng nông thôn mới tiêu biểu, đặc biệt là các tiêu chí kinh tế trong bối cảnh đo thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

- Các giải pháp là tài liệu tham khảo giúp cho địa phương hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện một cách hiệu quả chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh đô thị hóa tại khu vực đang diễn ra mạnh mẽ.

- Kết quả nghiên cứu góp phần trong việc hoạch định chính sách trong xây dựng nông thôn mới cho những khu vực nông thôn giáp thành thị và đang trogn quá trình mạnh mẽ đô thị hóa.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu: Tiếp tục nghiên cứu từng tiêu chí cụ thể và ứng dụng giải pháp đưa ra các kịch bản cụ thể phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới với những tình huống đô thị hóa cụ thể.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Economic development in new rural construction towards urbanization in Pho Yen town, Thai Nguyen province 

- Major: Rural development 

- Code: 9. 62 2.01.16 

- Ph.D. candidate: Le Van Bay

- Training course: 2016 – 2020

- Scientific supervisors:

1. Assoc.Prof.Dr. Duong Van Son, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University             

2. Assoc. Dr. Do Anh Tai , University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University

- Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS OF THE DISSERTATION

In theory

- The thesis contributes to generalizing and modifying research on economic development in new rural construction towards urbanization. By systematizing and generalizing, the thesis determined the contents, built, analyzed and evaluated the indicators of rural economic development in Pho Yen town.

- The thesis systematized the main studies related to rural economic development in general as well as in the construction of new rural areas towards urbanization in particular. These studies accumulated certain relevant contents for Vietnamese researchers and agencies to refer to.

- The thesis clarified the factors affecting economic development in new rural construction of areas towards urbanization.

 

In practice

- On the basis of the theoretical framework built on economic development in new rural construction towards urbanization, the thesis analyzed the current situation, clarified the achievements and limitations of economic development in the new rural construction towards urbanization in the town of Pho Yen in the period of 2016 to 2020 and pointed out causes of those limitations; thereby, proposing viewpoints and solutions to promote the development of new rural economic construction towards urbanization in Pho Yen in the future.

- The thesis pointed out the main factors affecting economic development in the construction of new rural areas towards urbanization in Pho Yen town. This is a premise to focus on improving the efficiency of rural economic development here.

- The research results of the thesis are the basis for the management at local government as a reference to promote economic development in the new rural construction towards urbanization. At the same time, it is used as a reference for learning, teaching and scientific research at universities and research institutes throughout the country.

APPLICATIONS, APPLICABILITY IN PRACTICE AND ISSUES NEED FOR FURTHER RESEARCH 

* Applications and applicability in practice

- The results of the study on the actual situation of economic development in the new rural construction towards urbanization are the basis for Pho Yen Town and other localities with similar conditions to recognize as a basis for adjustment of programs, plans to strengthen typical new rural construction, especially economic criteria in the context of strong urbanization.

- The solutions are reference materials to help the locality make strategies and plans to effectively implement the national program on building new rural areas in the context of strong urbanization in the region.

- Research results contribute to policymaking in new rural construction for rural areas adjacent to urban areas and in the process of strong urbanization.

* Open issues that need further research: Continue to study each specific criterion and apply solutions to give specific scenarios of economic development in new rural construction with specific urbanization situations.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Lê Văn Bẩy

2. Tóm tắt luận án bằng tiếng việt của NCS. Lê Văn Bẩy

3. Tóm tắt luận án bằng tiếng anh của NCS. Lê Văn Bẩy

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Lê Văn Bẩy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN