Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Phạm Xuân Thiều bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Quản lý đất đai

20/02/2023 16:21 - Xem: 627

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 18 tháng 02 năm 2023 tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Phạm Xuân Thiều

Về đề tài: Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa vùng gò đồi huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Ngành: Quản lý đất đai                          Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Hoàng Văn Hùng         Đại học Thái Nguyên.
  2. TS. Dương Thành Nam               Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 17/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

TT

Họ và tên - 

Chức danh, học vị

Trách nhiệm trong HĐ

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Lê  Văn Thơ

Chủ tịch

hội đồng

Trường Đại học Nông Lâm,

Đại học Thái Nguyên

2

TS. Nông Thị Thu Huyền

Thư ký

Hội đồng

Trường Đại học Nông Lâm,

Đại học Thái Nguyên

3

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Phản biện 1

Chuyên gia độc lập

4

PGS.TS. Đỗ Thị Tám

Phản biện 2

Học viện Nông Nghiệp

Việt Nam

5

TS. Hoàng Hải

Phản biện 3

Bộ Tài nguyên và Môi trường

6

PGS.TS. Trần Minh Tiến

Ủy viên

Hội đồng

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa,

Viện KHNNVN

7

TS. Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên

Hội đồng

Trường Đại học Tài nguyên và

Môi trường Hà Nội

Sau khi nghe NCS. Phạm Xuân Thiều trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

- Đã đánh giá định lượng về tiềm năng đất đai vùng gò đồi huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn và lựa chọn được 6 LUT nông nghiệp thích hợp theo hướng sản xuất hàng hóa dựa trên kết quả tích hợp phân hạng thích hợp đất đai và bài toán tối ưu.

- Đã xây dựng bộ dữ liệu số về không gian và thuộc tính của đất nông nghiệp vùng gò đồi phục vụ công tác quản lý chất lượng đất và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu tiềm năng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa vùng gò đồi huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Quản lý đất đai; Mã số: 9.85.01.03 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Phạm Xuân Thiều xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Quản lý đất đai, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Phạm Xuân Thiều.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài Nguyên, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, các giảng viên Khoa quản lý tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Quản lý đất đai cho NCS. Phạm Xuân Thiều.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN