Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

20/11/2022 16:40 - Xem: 81

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Kim Hảo

Khóa đào tạo: 2018 - 2021

Người hướng dẫn khoa học:           

1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

2. TS. Nguyễn Đình Bồng, Hội Khoa học đất Việt Nam

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã đánh giá được mức độ ảnh hưởng của 3 nội dung quản lý nhà nước về đất đai đến 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 3 vùng của Thị xã Phổ Yên: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ảnh hưởng mạnh đến quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng; Giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ảnh hưởng mạnh đến 5/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, thu nhập và mức sống của người dân, tăng cơ hội việc làm và giảm tỷ lệ đói nghèo; Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ảnh hưởng mạnh đến 3/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đó là quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và thu nhập, mức sống người dân.

- Từ kết quả xác định được ảnh hưởng tích cực của quản lý nhà nước về đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội, cần tăng cường tính khả thi của công tác lập quy hoạch sử dụng đất; đảm bảo tính minh bạch trong công tác giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở dữ liệu mới về nội dung quản lý nhà nước về đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội. Ba nội dung quản lý nhà nước về đất đai có ảnh hưởng ở mức độ khác nhau đến 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Các giải pháp phát huy ảnh hưởng tích cực của quy hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến 6 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần bổ sung vào danh mục các giải pháp quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi.

- Kết quả nghiên cứu là căn cứ góp phần cho địa phương Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên hoạch định chiến lược và kế hoạch quản lý đất đai phù hợp cho phát triển kinh tế - xã hội.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần nghiên cứu thêm các cách tiếp cận cũng như phương pháp đánh giá tác động của công tác quản lý đất đai để có thêm cơ sở khẳng định tác động của công tác quản lý đất đai đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: “ Researching the influence of some contents of state administration of land on socio-economic development in Pho Yen city, Thai Nguyen province ”

- Major: Land Management

- Code: 9.85.01.03

- PhD candidate: Vu Thi Kim Hao

- Training course: 2018 – 2021

- Scientific supervisors:         

1. Prof. Dr. Nguyen The Dang, University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

2. Dr. Nguyen Dinh Bong, Vietnam Soil Science Association

- Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Assessed the influence of 3 contents of state management of land on 6 socio-economic development indicators of 3 regions of Pho Yen city: Management of planning, land use plan strongly influence the process of urbanization and industrialization, the process of infrastructure development; Land allocation, land lease, and issuance of land use right certificates strongly affect 5/6 indicators of socio-economic development, that is, the process of urbanization and industrialization, the process of basic development. infrastructure, people's income and living standards, increasing employment opportunities and reducing poverty rates; Compensation, support and resettlement when land is recovered strongly affects 3/6 indicators of socio-economic development, that is the process of urbanization and industrialization, the process of infrastructure development. and people's income and living standards.

- From the results of determining the positive influence of state management of land on socio-economic development, it is necessary to strengthen the feasibility of making land use planning; ensuring transparency in land allocation, land lease, issuance of land use right certificates and compensation, support and resettlement upon land acquisition.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Research results are a new database on the content of state management of land to socio-economic development. The three contents of state management of land have different effects on the six socio-economic development indicators of Pho Yen city, Thai Nguyen province.

- Solutions to promote the positive influence of land use planning; land allocation, land lease; compensation, support and resettlement up to 6 socio-economic development indicators have contributed to the list of solutions for land management and socio-economic development in mountainous areas.

- The research results are the basis to contribute to Pho Yen province and Thai Nguyen province to plan strategies and land management plans suitable for socio-economic developmen.

* Opening issues for further studies:

It is necessary to study more approaches as well as methods of assessing the impact of land management to have more bases to confirm the impact of land management on socio-economic development.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

2. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng anh của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

3. Báo cáo tóm tắt bằng tiếng việt của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Vũ Thị Kim Hảo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN