Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2016

30/11/2016 09:10 - Xem: 843
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

STT

Trích yếu nội dung

Số Quyết định

Ngày ban hành

   Tải về

1

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

175/QĐ-ĐT

29/01/2016 

Tải về

2

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

210/QĐ-ĐT 02/02/2016 Tải về
3

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

211/QĐ-ĐT 02/02/2016 Tải về
4
Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp
 
 
213/QĐ-ĐT 02/02/2016  Tải về

5

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

215/QĐ-ĐT

02/02/2016 

Tải về

6

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

219/QĐ-ĐT

17/02/2016 

Tải về

7

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

244/QĐ-ĐT

19/02/2016 

Tải về

8

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

246/QĐ-ĐT

19/02/2016 

Tải về

9

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

247/QĐ-ĐT

19/02/2016 

Tải về

10

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

248/QĐ-ĐT

19/02/2016 

Tải về

11

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

254/QĐ-ĐT

19/02/2016 

Tải về

12

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

521/QĐ-ĐT

16/5/2016 

Tải về

13

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

820/QĐ-ĐT

01/8/2016 

Tải về

14

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

823/QĐ-ĐT

01/8/2016 

Tải về

15

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

873/QĐ-ĐT

12/8/2016

Tải về

16

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

874/QĐ-ĐT

12/8/2016

Tải về

17

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

875/QĐ-ĐT

12/8/2016

Tải về

18

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

876/QĐ-ĐT

12/8/2016

Tải về

19

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

920/QĐ-ĐT

16/8/2016 

Tải về

20

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1107/QĐ-ĐT

10/9/2016 

Tải về

21

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1443/QĐ-ĐT

9/11/2016

Tải về

22

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1444/QĐ-ĐT

9/11/2016

Tải về

23

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1538/QĐ-ĐT

29/11/2016

Tải về

24

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1539/QĐ-ĐT

29/11/2016

Tải về

25

Quyết định phân công sinh viên đi thực tập tốt nghiệp

1545/QĐ-ĐT 01/12/2016 Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN