Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

25/09/2023 11:10 - Xem: 183
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV, ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 792/QĐ-ĐHNL-HSSV 25/9/2023 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 915/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/11/2023 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 21/QĐ-ĐHNL-HSSV 09/01/2024 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2023-2024 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 237/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/4/2024 Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN