Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Đánh giá chuẩn đầu ra

Hoạt động đánh giá các chương trình đào tạo năm 2018

06/02/2019 08:48 - Xem: 1848

STT

Nội dung

Văn bản triển khai

1

Đánh giá chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Công nghệ thực phẩm

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Công nghệ thực phẩm

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Công nghệ thực phẩm

2

Đánh giá chương trình đào tạo Chăn nuôi

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Chăn nuôi

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Chăn nuôi

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Chăn nuôi

3

Đánh giá chương trình đào tạo Khoa học và Quản lý môi trường

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Khoa học và Quản lý môi trường

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Khoa học và Quản lý môi trường

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Khoa học và Quản lý môi trường

4

Đánh giá chương trình đào tạo Khoa học cây trồng

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Khoa học cây trồng

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Khoa học cây trồng

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Khoa học cây trồng

5

Đánh giá chương trình đào tạo Khoa học môi trường

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Khoa học môi trường

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Khoa học môi trường

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Khoa học môi trường

6

Đánh giá chương trình đào tạo Kinh tế nông nghiệp

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Kinh tế nông nghiệp

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Kinh tế nông nghiệp

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Kinh tế nông nghiệp

7

Đánh giá chương trình đào tạo Quản lý đất đai

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Quản lý đất đai

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Quản lý đất đai

8

Đánh giá chương trình đào tạo Quản lý tài nguyên rừng

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Quản lý tài nguyên rừng

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Quản lý tài nguyên rừng

9

Đánh giá chương trình đào tạo Thú y

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá CTĐT Thú y

- Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá CTĐT Thú y

- Kế hoạch tự đánh giá CTĐT Thú y

BÀI VIẾT LIÊN QUAN