Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

18/08/2018 09:12 - Xem: 1020
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1047/QĐ-ĐHNL-HSSV 16/8/2018 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1443/QĐ-ĐHNL-HSSV 05/10/2018 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1584/QĐ-ĐHNL-HSSV 31/10/2018 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 279/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/03/2019 Tải về
5 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung từ kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 342/QĐ-ĐHNL-HSSV 25/03/2019 Tải về

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN