Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
14/06/2021 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
14/06/2021 Kế hoạch Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021
14/06/2021 Kế hoạch Công tác pháp chế, thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020
14/06/2021 Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên
10/06/2021 Bộ Luật lao động 2019
09/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức
06/06/2021 Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT phê duyệt đề án "Tăng cường quản ly, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng
06/06/2021 Quyết định Phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025
06/06/2021 Tài liệu tuyên truyền Luật An ninh mạng
05/06/2021 Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 1)
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động tham gia bảo hiểm thân thể năm 2021 (đợt 2)
05/06/2021 danh sách giảng viên được hưởng phụ cấp ưu đãi năm học 2020-2021
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức được hưởng phụ cấp thâm niên năm 2020
05/06/2021 Đăng ký quỹ lương năm 2021
05/06/2021 Danh sách viên chức và người lao động được hưởng phụ cấp độc hại nguy hiểm năm học 2020-2021
05/06/2021 Nâng bậc lương năm 2020
05/06/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
05/06/2021 Quyết định số 1793/ĐHTN-QĐ về việc ban hành quy định kéo dài thời gian công tác làm việc đối với giảng viên trong ĐHTN
05/06/2021 Quyết định ban hành chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2030