Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
11/06/2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐT ngày 31/12/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trường ĐHNL giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
11/06/2022 Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 12/11/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2020-2025
11/06/2022 Quyết định số 02/QĐ-HĐT ngày 12/11/2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHNL nhiệm kỳ 2020-2025
09/06/2022 Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
03/06/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế tài chính của trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN
03/06/2022 Nghị quyết số 04/NQ-HĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN
03/06/2022 Quyết định số 04/QĐ-HĐT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm
03/06/2022 Nghị quyết số 03/NQ-HĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN
03/06/2022 Quyết định số 45/QĐ-HĐĐHTN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 36/QĐ-HĐĐHTN ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 01/QĐ-HĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng trường Trường ĐHNL về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng trường Trường ĐHNL, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 32/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Nông Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025
03/06/2022 Quyết định số 31/QĐ-HĐĐH ĐHTN ngày 12/8/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025
01/06/2022 Công văn V/v phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2021 - 2022
30/05/2022 Công văn V/v phân công triển khai nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Bộ GD&ĐT
30/05/2022 Công văn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Nông Lâm
23/05/2022 Chi tiền nhân dịp 1.6.2022
05/05/2022 Thông báo lần 2 về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị
05/05/2022 Thông báo lần 3 về việc nộp tiền quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
19/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022