Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Đặng Minh Tơn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

06/02/2018 15:41 - Xem: 486

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1843/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đặng Minh Tơn

Về đề tài: “Nghiên cứu đánh giá đất phục vụ phát triển cam theo hướng hàng hoá vùng Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”

Ngành: Quản lý Đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS. Nguyễn Văn Toàn - Viện Nghiên cứu Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn

2. GS.TS. Đặng Văn Minh - Đại học Thái Nguyên            

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số 1843/QĐ-ĐHNL-ĐT, ngày 25/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên), họp ngày 28/01/2018 gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Đào Châu Thu

Hội khoa học đất

Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Đình Bồng

Hội khoa học đất

Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa

Ủy viên

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại học

Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

 

Sau khi nghe NCS.Đặng Minh Tơn  trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

- Đã xác định rõ diện tích đất thích hợp trồng cam theo hướng hàng hóa và những giải pháp cho phát triển cam vùng Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.

- Xây dựng được bộ dữ liệu về đất đai bao gồm cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính phục vụ công tác quản lý chất lượng đất và chỉ đạo sản xuất cam theo hướng hàng hóa.

            Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án " Nghiên cứu đánh giá đất phục vụ phát triển cam theo hướng hàng hoá vùng Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đặng Minh Tơn xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản ý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Đặng Minh Tơn.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS.Đặng Minh Tơn  .

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS Đặng Minh Tơn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN