Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Thị Yến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

20/12/2017 10:44 - Xem: 151

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1615/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 13 tháng 12 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Yến

Về đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành:  Quản lý Đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1615/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Phan Đình Binh

Trường Đại học Nông Lâm, ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Ích Tân

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ

Viện Khoa học Nông nghiệp VN

Phản biện 2

5

PGS.TS. Lê Thái Bạt

Hội khoa học đất Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS.Vũ Năng Dũng

Hội khoa học đất Việt Nam

Ủy viên

7

PGS.TS. Cao Việt Hà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

 

  Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Yến trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Luận án đã chỉ ra được phát triển đô thị đã làm cơ cấu đất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ lệ đất trồng lúa tăng tỷ lệ diện tích đất trồng nhóm cây thực phẩm và cây công nghiệp. Diện tích đất nông nghiệp giảm nhưng diện tích đất nông nghiệp/lao động nông nghiệp tăng.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển đô thị đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Thị Yến  xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản ý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nguyễn Thị Yến.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Nguyễn Thị Yến.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiên sĩ của NCS. Nguyễn Thị Yến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN