Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Trần Xuân Đức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai

24/01/2018 14:35 - Xem: 147

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1783/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 20 tháng 01 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Trần Xuân Đức

Về đề tài: Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”.  

Ngành:  Quản lý Đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và TS. Nguyễn Tiến Sỹ - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1783/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Lê Văn Thơ

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS.Vũ Năng Dũng

Hội khoa học đất Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Minh

Trường Đại học Mỏ địa chất

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Đình Bồng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 3

6

PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

  

Sau khi nghe NCS. Trần Xuân Đức trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1)  Luận án đã lựa chọn và xác định được các chỉ tiêu định lượng, định tính trong đánh giá tính bền vững của các LUTs phù hợp với điều kiện một huyện miền núi vùng Bắc Trung Bộ.

(2)  Bổ sung, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu về đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

            Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Đánh giá tiềm năng đất đai và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Trần Xuân Đức xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Quản ý Đất đai. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Trần Xuân Đức .

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Quản lý Tài nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Quản lý Đất đai cho NCS. Trần Xuân Đức.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Trần Xuân Đức

BÀI VIẾT LIÊN QUAN