Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án của NCS. Hoàng Thị Minh Thu

17/02/2019 08:20 - Xem: 158

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NCS

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên”

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Nghiên cứu sinh: Hoàng Thị Minh Thu

Khóa đào tạo: 2015 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: - GS. Trần Ngọc Ngoạn

                                                -  PGS.TS. Trần Văn Điền

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

        1) Đánh giá được thực trạng sản xuất khoai tây tại tỉnh Thái Nguyên.

Vụ đông tại Thái Nguyên có nhiệt độ trung bình từ 17 - 240C, lượng mưa từ 2,4 - 397 mm, ẩm độ từ 79 - 81% khá thuận lợi cho cây khoai tây sinh trưởng, phát triển. Tiềm năng mở rộng diện tích khoai tây vụ đông ở Thái Nguyên rất lớn, nhưng chưa có bộ giống chất lượng tốt. Chưa có biện pháp kỹ thuật phù hợp.

2) Xác định được giống khoai tây có triển vọng tại tỉnh Thái Nguyên làm cơ sở cho sản xuất khoai tây vụ đông.

 Từ đánh giá, so sánh 08 giống khoai tây nhập nội, đã tuyển chọn được giống khoai tây có triển vọng tốt là giống  KT1 có thời gian sinh trưởng trung bình, sinh trưởng phát triển tốt, nhiễm sâu bệnh nhẹ, năng suất cao (31 - 32 tấn/ha), chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu ăn tươi và chế biến.

          3) Xác định được một số biện pháp kỹ thuật thích hợp đối với giống khoai tây KT1 vụ đông tại Thái Nguyên.

Thời vụ trồng khoai tây tốt nhất từ ngày 01/11 - 10/11. Đối với phân khoáng xác định được lượng phân bón 15 tấn phân chuồng + 180kg N + 180 kg P2O5 + 180 kg K2O/ha với mật độ trồng 5 khóm/m2. Phân kali đã xác định được công thức 15 tấn phân chuồng + 150 kg N + 180 kg K2O + 150 kg P2O5 /ha. Đối với phân hữu cơ vi sinh đã xác định được công thức bón 15 tấn phân chuồng + 150 kg N + 150 kg P2O5 /ha + 150 kg K2O/ha cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhất. Tưới nước bổ sung 3 lần (15 ngày sau trồng, 45 ngày sau trồng, 75 ngày sau trồng). Vun luống 2 lần/vụ (15 ngày sau trồng và 45 ngày sau trồng).

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn giống khoai tây nhập nội phù hợp với vụ đông trên đất ruộng hai vụ lúa tại tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác giống khoai tây tại Thái Nguyên nói riêng và ở miền núi phía Bắc nói chung.

- Kết quả nghiên cứu có giá trị về khoa học đối với nghiên cứu, giảng dạy và phát triển khoai tây tại tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống khoai tây KT1 đạt năng suất, hiệu quả kinh tế cao và nâng cao thu nhập cho người dân trồng khoai tây tại Thái Nguyên.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây nhằm ban hành quy trình kỹ thuật canh tác khoai tây tại tỉnh Thái Nguyên.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: "Study on some technical measures of potato production in the winter season in Thai Nguyen province "

- Speciality: Crop Science

- Code: 9. 62. 01:10

- PhD candidate: Hoang Thi Minh Thu

- Training course: 2015 - 2018

- Scientific supervisors: 1. Prof. Dr. Tran Ngoc Ngoan

                       2. Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dien

- Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1) Evaluating the situation of potato production in Thai Nguyen province

The winter crop in Thai Nguyen has an average temperature of 17 - 240C, rainfall of 2,4 - 397 mm, humidity of 79 - 81% showed quite favorable for potato growth and development. The potential to expand potato area in winter crop in Thai Nguyen is great but there are no good quality varieties and suitable farming techniques.

2) Determining the potential potato varieties in Thai Nguyen province as a basis for winter potato crop production

 The results of comparing 8 potato varieties showed a good potential potato variety (KT1) with average growth period, good growth and development, mild pest and diseases effect, high yield ( 31 - 32 tons/ha), good quality and it is suitable for the needs of fresh food and processed.

 3) Determining the appropriate farming techniques for KT1 potato variety in winter crop in Thai Nguyen

The best potato crop season was from November 1 to November 10. The appropriate mineral fertilizers levels were 15 tons of manure + 180kg N + 180 kg of P2O5 + 180 kg K2O/ha with planting density of 5 clusters/m2, while the suitable potassium levels were 15 tons of manure + 150 kg N + 180 kg K2O + 150 kg P2O5/ha. The appropriate micro-organic fertilizers levels were 15 tons of manure + 150 kg N + 150 kg P2O5/ha + 150 kg K2O/ha showed the highest yield and economic efficiency. The additional watering of 3 times (15 days after sowing, 45 days after sowing, 75 days after sowing). Ridging 2 times/crop (15 days after sowing and 45 days after sowing).

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The study results were the basis for selecting potato varieties in accordance with the winter crop on two rice crop fields in Thai Nguyen province.

- The study results showed scientific basis to build farming techniques for potato varieties in Thai Nguyen in particular and in the Northern mountainous area in general.

- The study results also had scientific value on potato research, teaching and development in Thai Nguyen province.

- The research results contributed to improve the appropriate farming techniques for KT1 potato variety to achieve high yield, economic efficiency and income for farmers in Thai Nguyen.

* Opening issues for further studies:

Farming techniques for potato production should be further studied to promulgate the farming technique process for potato cultivation in Thai Nguyen province

1. Trích yếu luận án của NCS. Hoàng Thị Minh Thu

2. Tóm tắt luận án bằng tiếng việt của NCS Hoàng Thị Minh Thu

3. Tóm tắt luận án bằng tiếng anh của NCS Hoàng Thị Minh Thu

4. Luấn án Tiến sĩ của NCS. Hoàng Thị Minh Thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN