Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Minh Tơn

19/12/2017 09:26 - Xem: 178

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu đánh giá đất phục vụ phát triển cam theo hướng hàng hoá vùng Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”

- Ngành:                                      Quản lý Đất đai

- Mã số:                                        9.85.01.03

- Họ và tên NCS:                         Đặng Minh Tơn

Khóa đào tạo:                            2015 - 2018

- Người hướng dẫn khoa học:     TS. Nguyễn Văn Toàn

                                                 GS.TS. Đặng Văn Minh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đề xuất mở rộng thêm 2.343,79 ha cam trên đất rất thích hợp và thích hợp từ đất rừng sản xuất 1.554,06 ha; cây lâu năm khác 564,33 ha; cây hàng năm 224,95 ha, đất nông nghiệp khác 0,45 ha, tạo thành vùng sản xuất cam hàng hoá tập trung có quy mô 6.898,99 ha vào năm 2030 gắn với 9 nhóm giải pháp để thực hiện.

  - Xây dựng được một bộ dữ liệu đầy đủ về đất đai bao gồm cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính phục vụ công tác quản lý chất lượng đất và chỉ đạo sản xuất cam theo hướng hàng hoá.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn lựa chọn chỉ tiêu đánh giá đất cho cây cam trên bản đồ tỉ lệ lớn 1/25.000, phục vụ đề xuất sử dụng đất trồng cam theo hướng hàng hoá tại vùng Hàm Yên và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự tại Trung du miền núi Bắc Bộ;

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch sử dụng đất phát triển cam theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Cần có những nghiên cứu chi tiết hơn về dinh dưỡng cho cam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cam và duy trì độ phì nhiêu của đất. Đồng thời cần nghiên cứu và làm rõ hơn tác động của việc sử dụng thuốc BVTV đối với môi trường đất và nước tại vùng cam..

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Research Title“Studying and land evaluation for the development of oranges along commodity lines in Ham Yen area, Tuyen Quang province”

- Major: Land Management

- Code:  985.01.03

Ph.D candidate:  Dang Minh Ton

- Course Duration:               2015 - 2018

- Research supervisors:  Dr. Nguyen Van Toan

                                     Prof. Dang Van Minh

- Training Institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Proposed extension of 2,343.79 ha of the oranges planting land on very suitable and suitable land from production forest land of 1,554.06ha; other perennial crops of 564.33 ha; annual crop of 224.95 hectares, other agricultural land of 0.45 hectares, forming a commodity orange producing area of 6,898.99 hectares by 2020, with 9 groups of solutions to implement.

- Completed a full set of land data including spatial data and attribute data for land quality management and production guidance of planting orange towards commody production.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Contributing to improve the theoretical and practical basis for selecting the land evaluation criteria for orange trees on a large scale map of 1/25,000 in order to proposing the land use towards commodity production in Ham Yen area and the regions with similar ecological conditions in the Northern midland and mountainous region;

- Providing the scientific basis of land use for planning for orange production towards commodity production, income generation for farmers, contributing to the successful implementation of the national target program on building a new contryside.

* Opening issues for further studies:

More detailed research on nutrients for orange tree aims to improve productivity, orange quality and maintaining soil fertility. At the same time, the impact of the use of pesticides on the soil and water environment in the oranges area should be investigated and clarified.

1. Bản trích yếu LATS của NCS. Đăng Minh Tơn

2. Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Đăng Minh Tơn

3. Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS. Đăng Minh Tơn

4. Luận án Tiến sĩ của NCS. Đăng Minh Tơn

 

 

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN