Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin Luận án tiến sĩ của NCS. La Thị Cẩm Vân

21/05/2019 14:48 - Xem: 281

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”.

Nghành: Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Nghiên cứu sinh: La Thị Cẩm Vân

Khoá đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học: 1.PGS.TS. Trần Văn Điền

                                                 2. PGS.TS. Đàm Xuân Vận

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

+ Xây dựng bản đồ hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trạng thái rừng (rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo và rừng phục hồi) cho từng lô rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Xây dựng bản đồ hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, sản xuất) cho từng lô rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Xây dựng bản đồ hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng) cho từng lô rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Xây dựng bản đồ hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó khăn trong quản lý và bảo vệ rừng (rất khó khăn trong  quản lý và bảo vệ rừng, khó khăn trong quản lý và bảo vệ rừng, ít khó khăn trong quản lý và bảo vệ rừng) cho từng lô rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các yếu tố nhằm xác định mức độ khó khăn: mức độ gần khu dân cư và đường giao thông, độ cao của lô rừng, độ dốc của lô rừng.

+ Xây dựng bản đồ hệ số K tổng hợp trên cơ sở chồng xếp các bản đồ hệ số K1, K2, K3, K4, kết quả cho thấy hệ số K hiệu chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dao động từ K= 0,65 đến K= 1.

+ Xây dựng phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng, nội dung và các bước thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trọng thực tiễn:

- Ứng dụng bản đồ hệ số K trong chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, sử dụng hệ số K tổng hợp cho từng lô, thửa rừng để chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Ứng dụng bản đồ tiềm năng chi trả, các dữ liệu thuộc tính được trích từ bản đồ để phục vụ công tác rà soát các cá nhân, đơn vị được hưởng lợi từ rừng từ đó tiến hành thu tiền chi trả dịch vụ từ các cá nhân, tổ chức này.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Trên cơ sở bản đồ hệ số K và bản dồ tiềm năng chi trả đã được thực hiện, tiếp tục thực hiện các nghiên cứu sâu hơn về chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn để ứng dụng bản đồ hệ số K và bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng

INFORMATION OF DOCTORAL DESSERTATION

Research title:  “Study on scientific basis and developing the mechanism of payment for forest environmental services in Bac Kan province”.

Major: Environmental Science

Code: 9.44.03.01

PhD candidate: La Thị Cẩm Vân

Course Duration: 2014 - 2017

Research supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Van Dien

Co-supervisor: Assoc. Prof. Dr. Dam Xuan Van

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry – Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Mapping K1-coefficient for calculation of payments for FES in accordance with the status of each forest plot (rich forest, medium forest, poor forest and restoration forest) in Bac Kan province.

- Mapping K2-coefficient for calculation of payments for FES in accordance with the category/function of each forest plot (special-use forest, protection forest and production forest) in Bac Kan province.

- Mapping K3-coefficient for calculation of payments for FES in accordance with the history of each forest plot (natural forest and plantation forest) in Bac Kan province.

- Mapping K4-coefficient for calculation of payments for FES in accordance with the level of difficulty (very difficult and little difficult) in protection and management of each forest plot in Bac Kan province. Factors to determine level of difficulties include: distance to residential areas and road system, elevation and slope of the forest plots.

- Mapping K-coefficient through overlapping maps of K1, K1, K3 and K4 resulted that the values of K-coefficient for PFES in Bac Kan province fell in the range from K= 0.65 to K= 1.0.

- Proposing potential PFES mechanism and steps to implement PFES in Bac Kan province.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Applying K-coefficients mapping in payments for forest environmental services (PFES) in Bac Kan province; applying K-coefficients for each forest plot for PFES implementation.

- Applying potential FES map and data attained from the maps to use in reviewing, monitoring and collecting PFES from individuals and organizations that benefit from the forest services.

* Opening issues for further studies:

Based on the K-coefficient and the potential FES maps that have been developed, it’s recommended to continue to conduct further research on PFES in Bac Kan province in order to apply K-coefficient mapping and FES maps in payments for forest environment services.

1. Trích yếu Luận án tiến sĩ của NCS. La Thị Cẩm Vân

2. Báo cáo tóm tắt tiếng việt của NCS. La Thị Cẩm Vân

3. Báo cáo tóm tắt tiếng anh của NCS. La Thị Cẩm Vân

4. Luận án Tiến sĩ của NCS. La Thị Cẩm Vân

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN