Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Lộc Trần Vượng

05/03/2021 10:06 - Xem: 451

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

- Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giá trị môi trường và giải pháp bảo vệ di sản Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

- Ngành: Khoa học môi trường

- Mã số: 9.44.03.01

- Họ và tên NCS: Lộc Trần Vượng

- Khóa đào tạo: 2016 - 2020

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Thị Lan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Kết quả đánh giá thực trạng về giá trị môi trường di sản ruộng bậc thang về hình thành và hình thái ruộng bậc thang, về giá trị tài nguyên đất, về giá trị vật chất và giá trị cảnh quan của di sản Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là mới, đã đóng góp thêm cơ sở dữ liệu về phương thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường đất miền núi của Việt Nam.

- Kết quả phân tích các yếu tố tự nhiên và nhân tạo tác động đến môi trường di sản ruộng bậc thang là cơ sở dữ liệu đã xác định được các giải pháp về chính sách và kỹ thuật cho bảo vệ và khai thác di sản Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì và là căn cứ góp phần cho địa phương huyện Hoàng Su Phì và tỉnh Hà Giang hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện quy định của Nhà nước về bảo vệ vùng di sản quốc gia.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở dữ liệu mới về giá trị môi trường và những yếu tố tác động đến môi trường di sản Ruộng bậc thang ở miền núi. Giải pháp bảo vệ di sản Ruộng bậc thang đã góp phần bổ sung vào danh mục các giải pháp bảo tồn và khai thác ruộng bậc thang ở vùng miền núi của Việt Nam.

- Các giải pháp về chính sách và kỹ thuật cho bảo vệ và khai thác di sản Ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì là căn cứ góp phần cho địa phương huyện Hoàng Su Phì và tỉnh Hà Giang hoạch định chiến lược và kế hoạch thực hiện quy định của Nhà nước về bảo vệ vùng di sản quốc gia.

- Kết quả nghiên cứu góp phần xác định các vùng ruộng bậc thang ở miền núi có đủ điều kiện để đưa vào vùng di sản như Hoàng Su Phì.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu: Tiếp tục nghiên cứu về giải pháp bảo tồn vùng di sản ruộng bậc thang theo hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc thù gắn với phát triển du lịch và tính toán hiệu quả của các giải pháp này.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

- Dissertation title: “Research on environmental value and solution to protect the Terraced field heritage in Hoang Su Phi district, Ha Giang province”.

- Major: Environmental Science

- Code: 9.44.03.01

- PhD candidate: Loc Tran Vuong

- Training course: 2016 - 2020

- Scientific supervisors: Assoc Prof. Dr. Do Thi Lan Thai Nguyen University of Agriculture and       Forestry (TUAF)

- Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- The results of assessing the status of the environmental value of terraced field heritage in terms of formation and morphology of terraced fields, on the value of land resources, on the material value and landscape value of the terraced field heritage Hoang Su Phi is new, has added a database on methods of using and protecting environmental resources in mountainous areas of Vietnam.

- The results of analysis of natural and artificial factors affecting the environment of the terraced field heritage are the database that has identified policy and technical solutions for the protection and exploitation of  terraced fields heritage in Hoang Su Phi district and a base for local Hoang Su Phi district and Ha Giang province to plan strategies and plans to implement the State's regulations on the protection of the national heritage area.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The research results are a new database of environmental values and factors affecting the heritage environment Terraced fields in mountainous areas. Solutions to protect the heritage Terraced fields have added to the list of solutions to conserve and exploit terraced fields in the mountainous regions of Vietnam.

- The technical and policy solutions for the protection and exploitation of the heritage terraced fields in Hoang Su Phi district are a basis for contributing to the local Hoang Su Phi district and Ha Giang province to plan strategies and implementation plans State regulations on the protection of national heritage areas.

- Research results contribute to identifying terraced fields in mountainous areas that are eligible for inclusion in heritage areas such as Hoang Su Phi.

* Opening issues for further studies: Continue to research on solutions to conservation of terraced field heritage in the direction of developing specific commodity agricultural products in association with tourism development and calculating the effectiveness of these solutions.

1. Trích yếu luận án Tiến sĩ của NCS. Lộc Trần Vượng

2. Tóm tắt luận án Tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Lộc Trần Vượng

3. Tóm tắt luận án Tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Lộc Trần Vượng

4. Luấn án Tiến sĩ của NCS. Lộc Trần Vượng

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN