Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Ngô Xuân Hải

26/05/2020 16:00 - Xem: 137

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn

- Ngành: Lâm sinh

- Mã số: 9.62.02.05

- Họ và tên NCS: Ngô Xuân Hải

Khóa đào tạo: 2014-2017

- Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Võ Đại Hải

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã xác định được đặc điểm cấu trúc rừng Vầu đắng thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn theo cấp đường kính, chiểu cao và cấp mật độ.

- Đã xác định được sinh khối và lượng carbon tích lũy của cây cá lẻ và lâm phần rừng Vầu đắng thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn.

- Đã xây dựng được các mô hình dự báo sinh khối, lượng carbon tích lũy cây cá lẻ và rừng Vầu đắng thuần loài tại tỉnh Bắc Kạn.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, NHỮNG VẤN ĐỀ

CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở đề xuất phương án chi trả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng Vầu đắng tại tỉnh Bắc Kạn và những nơi khác có điều kiện tương tự.

- Là cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý bền vững và nâng cao khả năng tích lũy carbon của rừng Vầu đắng tại tỉnh Bắc Kạn.

* Những vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

- Cần có thêm nghiên cứu về lượng carbon tích lũy trong rễ và đất rừng Vầu đắng cũng như sinh khối và carbon cây gỗ trong rừng Vầu đắng thuần loài để có cơ sở tính toán đầy đủ lượng carbon tích lũy trong hệ sinh thái rừng Vầu đắng.

- Cần có các nghiên cứu về động thái sinh khối và carbon rừng Vầu đắng thuần loài dựa trên số lượng cây được khai thác hàng năm để bổ sung cơ sở về lượng carbon tích lũy được theo thời gian của rừng Vầu đắng.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Study structural characteristics and carbon sequestration capacity of Indosasa angustata Mc. Clure pure forest in Bac Kan province.

Speciality: Silviculture

Code: 9.62.02.05

Ph.D candidate: Ngo Xuan Hai

Training course: 2014-2017

Scientific Supervisors: Professor Dr. Vo Dai Hai

Training Institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Identified structural characteristics of Indosasa angustata Mc. Clure pure forest in Bac Kan province according to diameter class, height and density level.

- Biomass has been identified and carbon footprint of individual trees and Indosasa angustata Mc. Clure pure forest stands in Bac Kan province.

- Biomass prediction models have been developed, carbon footprint of individual trees and Indosasa angustata Mc. Clure pure forest stands in Bac Kan province.

PRACTACAL APPLICABILITY

AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Research results are basis of proposing plan for payment of absorption service and carbon storage Indosasa angustata Mc. Clure pure forest in Bac Kan province and Other places have similar conditions.

- As the basis for proposing sustainable management solutions and improve carbon sequestration Indosasa angustata Mc. Clure pure forest in Bac Kan province.

* Opening issues for further studies:

- More research is needed on the amount of carbon accumulated in roots and Indosasa angustata Mc. Clure pure forest land as biomass and carbon wood tree in the Indosasa angustata Mc. Clure pure forest to have a basis for full calculations carbon ccumulated in the ecosystem Indosasa angustata Mc. Clure pure forest.

- There should be studies on biomass dynamics and carbon in the Indosasa angustata Mc. Clure pure forestbased on the number of trees harvested annually to replenish the basis for carbon sequestration over time of Indosasa angustata Mc. Clure pure forest

1. Trích yếu luận án tiến sĩ  của NCS. Ngô Xuân Hải

2. Luận án tóm tắt bằng tiếng việt của NCS. Ngô Xuân Hải

3. Luận án tóm tắt bằng tiếng anh của NCS. Ngô Xuân Hải

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Ngô Xuân Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN