Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Cường

05/08/2020 22:33 - Xem: 342

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và chế tạo Autocvaccine phòng bệnh”.

Ngành: Ký sinh trùng & Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường

Khóa đào tạo: 2014 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Tô Long Thành

                                                 2. TS. Nguyễn Văn Quang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Xác định được tỷ lệ nhiễm S. suis trên đàn lợn ở các lứa tuổi khác nhau tại tỉnh Thái Nguyên.

- Xác định được các serotype vi khuẩn S. suis gây bệnh phổ biến ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên là serotype 2; 7 và 9; các gen mã hóa yếu tố độc lực là arcA, mrp, sly và epf, được phân bố ở 5 kiểu tổ hợp là arcA/sly, arcA/mrp, arcA/epf, arcA/mrp/sly và arcA/mrp/sly/epf.

- Tuyển chọn được 03 chủng vi khuẩn S. suis thuộc serotype 2, 7 và 9 đạt yêu cầu làm giống để nghiên cứu chế tạo Autovaccine. 

- Autovaccine được chế tạo từ các chủng S. suis tuyển chọn có khả năng kích thích sản sinh miễn dịch tốt đối với lợn thí nghiệm, hình thành kháng thể ở lợn được tiêm và tạo đáp ứng miễn dịch kéo dài đến 120 ngày.

- Thử nghiệm và xác định được phác đồ điều trị lợn mắc viêm phổi và viêm khớp tại Thái Nguyên có hiệu quả cao.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

-   Sử dụng Autovaccine tiêm phòng cho đàn lợn nuôi tại tỉnh Thái Nguyên giúp người chăn nuôi chủ động trong công tác phòng chống bệnh cho lợn gây ra do vi khuẩn S. suis và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng

-   Áp dụng phác đồ điều trị bệnh viêm phổi, viêm khớp ở lợn có hiệu quả cao, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi và phát triển bền vững ngành chăn nuôi lợn tại tỉnh Thái Nguyên.

-    Kết quả đề tài luận án là tài liệu khoa học tham khảo có giá trị sử dụng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành...

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tạo và sử dụng Autovaccine phòng bệnh do vi khuẩn S.suis gây ra ở lợn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Research title:  "Investigating some biological characteristics of Streptococcus suis bacteria causing pig diseases in Thai Nguyen province and manufacturing Autocvaccine for prevention".

Major: Veterinary Parasitology & Microbiology

Code: 9.64.01.04

PhD candidate: Nguyen Manh Cuong

Course Duratio: 2014 - 2018.

Research supervisors               1. Assoc. Prof. Dr. To Long Thanh

                                         2. Dr. Nguyen Van Quang

Traning institution:  Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry-Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Determining the rate of S. suis infection in pig at different age stages in Thai Nguyen province.

- Identifying S. suis bacteria causing common pig diseases in Thai Nguyen province sush as serotype 2; 7; and 9. The genes for virulent factors were arcA, mrp, sly and epf, existed in 5 combinations of arcA / sly, arcA / mrp, arcA / epf, arcA / mrp / sly and arcA / mrp / sly / epf.

- Selecting 03 strains of S. suis bacteria belonging to serotype 2, 7 and 9 in order to qualify the requirements of pig breeding program and Autovaccine production.

- Identifying that Autovaccine was made of selected S. suis strains which is able to stimulate good immune response for experimental pig herds and generate specific antibodies in vaccinated pigs. Pig's immune response lasts up to 120 days.

- Testing and identifying pig's treatment regimens with high effectiveness against both pneumonia and arthritis in pigs in Thai Nguyen.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Using Autovaccine for pig herds in Thai Nguyen province to help farmers being active in preventing pig herds from S. suis bacteria and contribute to public health.

- Applying high effective treatment regimens for pigs against pneumonia, arthritis, contributing to increase farmer's income and sustainable development of pig production industry in Thai Nguyen province.

- Being valuable scientific references for training programs and scientific research in specialized Universities and Colleges ...

* Opening issues for further studies:

Continuing to study and complete the process of making and using Autovaccine to prevent pig from S.suis bacteria.

1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Cường

2. Luận án tóm tắt bằng tiếng anh của NCS. Nguyễn Mạnh Cường

3. Luận án tóm tắt bằng tiếng việt của NCS. Nguyễn Mạnh Cường

4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Mạnh Cường

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN