Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thế Hoàn

05/08/2020 17:00 - Xem: 138

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

- Tên đề tài luận án: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.

- Ngành:                  Quản lí đất đai

- Mã số:                   9.85.01.03

- Họ và tên NCS:   Nguyễn Thế Hoàn

- Khóa đào tạo:    2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án đã phân tích, đánh giá được toàn diện từ lí luận đến thực tiễn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 05 dự án nghiên cứu.

- Luận án đã chỉ ra 22 trong 27 yếu tố được xác định, chia thành 8 nhóm ảnh hưởng đến thu hồi đất; phân tích bằng mô hình đa biến đã xếp thứ tự và chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của mỗi nhóm đến tiến độ thu hồi đất.

- Xác định được 06 tồn tại, đưa ra 14 giải pháp theo 3 định hướngnâng cao hiệu quả của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố Thái Nguyên.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Kết quả luận án là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cao cho tỉnh Thái Nguyên và các địa phương khác; cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lí, các nhà nghiên cứu để hoàn thiện hơn nữa các quy định về thu hồi đất.

- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại thành phố Thái Nguyên của luận án có thể ứng dụng trong tỉnh Thái Nguyên và tham khảo cho những nơi khác trong toàn quốc.

- Nhà nước cần nghiên cứu: (i) Bổ sung khái niệm về “giải phóng mặt bằng”, “tái định cư”; bổ sung quy định về “bồi thường chi phí cơ hội”, “bồi thường các thiệt hại vô hình”, “hỗ trợ tinh thần”. (ii) Chuyển “Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm; Hỗ trợ người đang thuê nhà ở” thành hình thức “bồi thường” cho đúng bản chất của nó. (iii) Thử nghiệm thành lập tổ chức định giá độc lập với cơ quan quản lí hành chính.

 

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

 

- Disertation title Current situation and solutions to improve the efficiency of compensation and resettlement support on land acquisition in Thai Nguyen city, Thai Nguyen province

- Major:                  Land Management

- Code:                     9.85.01.03

- PhD Student:       Nguyen The Hoan

- Duration:             2013 - 2016

- Supervisor:          Ass.Prof. Nguyen Khac Thai Son

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TNU

 

The new Findings of Dissertation

- The thesis has analyzed and assessed comprehensively from theory to practice on compensation, support and resettlement in 05 research projects.

- The thesis has identified 22 out of 27 factors, divided into 8 groups affecting land acquisition. The analysis of multivariate model showed the influence of each group on the progress of land acquisition.

- Identify 06 existing issues, suggest 14 solutions in 3 directions to improve the efficiency of compensation, support and resettlement in Thai Nguyen city.

 

Practical Applications and Future Research Directions

- The result of this dissertation is a valuable reference material for Thai Nguyen province and for other regions; for policy makers, managers, researchers to further improve regulations on land acquisition.

- Provide solutions to improve the efficiency of compensation, support and resettlement in land acquisition, and this can be applied not only in Thai Nguyen city but also across the country.

- The State needs to study:

+ To supplement the concept of "land clearance" and "resettlement"; supplement regulations on "compensation for opportunity costs", "compensation for intangible damages", "spiritual support";

+ To amend incorrect regulations such as: “Providing training, changing jobs, seeking jobs for households and individuals when the State recovers land; assist people with housing compensation;

+ To test the establishment of an independent valuation organization with an administrative agency.

1. Trích yếu luận án TS của NCS Ngô Thế Hoàn

2. Tóm tắt LATS (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt LATS (Tiếng Anh)

4. Nội dung LATS

BÀI VIẾT LIÊN QUAN