Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Cường

10/05/2019 00:00 - Xem: 254

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật che sáng đến năng suất, chất lượng chè xanh giống chè Kim Tuyên”

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng                        

Mã số: 9.62.01.10

Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Cường

Khóa đào tạo: 2015 - 2018

Người hướng dẫn khoa học: - GS. TS. Trần Ngọc Ngoạn

                                  - TS. Đặng Văn Thư

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài đã xác định được sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến năng suất của giống chè Kim Tuyên.

Đã xác định được mức độ ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đến chất lượng (hàm lượng tanin, axit amin, đường khử và chỉ số hợp chất thơm) của giống chè Kim Tuyên.

Đã xác định với giống chè Kim Tuyên khi che ánh sáng trong vụ hè đã làm giảm hàm lượng tanin và tích lũy nhiều hơn axit amin từ đó chất lượng chè tăng lên đáng kể.

Đã xác định được độ cao của giàn che và thời gian che sáng trước khi thu hoạch để làm tăng chất lượng nguyên liệu giống chè kim tuyên ở vụ hè.

Đã xác định mức phân bón trong điều kiện có che ánh sáng cho giống Kim Tuyên ở vụ hè để làm tăng chất lượng nguyên liệu.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học để xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác giống chè Kim Tuyên tại Phú Thọ nói riêng và ở miền núi phía Bắc nói chung.

- Kết quả nghiên cứu có giá trị về khoa học đối với nghiên cứu, giảng dạy.

- Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống chè Kim Tuyên đạt chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao và nâng cao thu nhập cho người dân.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các biện pháp kỹ thuật canh tác chè nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác chè trên cả nước.

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title: “Research on the effects of shading technique on productivity and quality of Kim Tuyen variety”

Major: Crop Science                     

Code: 9.62.01.10

PhD candidate: Nguyen Xuan Cuong

Course Duration: 2015 - 2018

Research supervisors:

  1. Prof. Dr. Tran Ngoc Ngoan
  2. Dr. Dang Van Thu

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

  • Determine the effect of light intensity on tea productivity of Kim Tuyen variety
  • Determine the effect of light intensity on tea productivity, tea quality (tannin content, amino acid, converted sugar content and aroma index) of Kim Tuyen variety.
  • Identify that in summer Kim Tuyen tea plants under shading reduces tannin content and increases amino acid significantly. It leads to increase tea quality.

- Determine the shading height and shading time before harvesting in order to improve quality of tea fresh leaf of Kim Tuyen variety in summer.

- Identify that suitable fertilizer ratio applied under shading for Kim Tuyen variety to increase quality of fresh tea materials.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- Provide scientific basic to build cultural technical protocol for Kim Tuyen variety in Phu Tho in particular and the North mountainous region in general.

-  Provide the scientific basis for researching and teaching

-  Contribute to the better process of Kim Tuyen variety technical measures with the aims of boosting the chain of high quality agriculture products for higher incomes.

* Opening issues for further studies:

            It should be further study on tea cultivation methods to complete tea technical measures on national scale.

 

1. Luận án tóm tắt tiếng việt của NCS. Nguyễn Xuân Cường

2. Luận án tóm tắt tiếng anh của NCS. Nguyễn Xuân Cường

3. Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Cường

4. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Xuân Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN