Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Trang thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Quách Hoàng Long

05/03/2021 10:20 - Xem: 434

 

Trang thông tin luận án tiến sĩ của NCS. Quách Hoàng Long

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu môi trường đất trong khai thác quặng sắt và đề xuất giải pháp phục hồi đất tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Ngành: Khoa học môi trường

Mã số: 9.44.03.01

Nghiên cứu sinh: Quách Hoàng Long

Khóa đào tạo: 2017 - 2020

Người hướng dẫn khoa học:         1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan

     2. PGS.TS. Đào Châu Thu

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Kết quả đánh giá thực trạng về ảnh hưởng của khai thác quặng sắt làm suy giảm độ phì và gây ô nhiễm đất là cơ sở dữ liệu mới góp phần xác định các giải pháp phục hồi cho đất sau khai thác khoáng sản.

- Giải pháp nhanh chóng phục hồi độ phì đất sau khai thác quặng sắt là bằng trồng các loại cây theo tiêu chí dễ thích nghi với đất có độ phì thấp, đất bị ô nhiễm đồng thời phải sinh trưởng phát triển nhanh đem lại sinh khối lớn trả lại cho đất. Kết quả đánh giá đã chọn được các loại cây ngắn ngày (đơn buốt, ngải dại, mần trầu và dương xỉ) và cây lâu năm như keo tai tượng cho phục hồi độ phì đất và xử lý được đất bị ô nhiễm kim loại nặng As, Pb và Cd ở vùng khai thác quặng sắt Thái Nguyên.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Các ứng dụng và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu đã bổ sung cơ sở dữ liệu mới về môi trường đất khu vực mỏ sắt ở tỉnh Thái Nguyên.

- Kết quả đánh giá thực trạng về tác động của khai thác quặng sắt đến một số tai biến như nứt, sập sụt lún mặt đất, mất nước cũng như làm suy giảm độ phì và gây ô nhiễm đất sau khai thác quặng sắt là cơ sở cho xác định các giải pháp phục hồi cho đất sau khai khoáng sản ở Thái Nguyên.

- Sử dụng các loại thực vật theo tiêu chí dễ thích nghi với đất có độ phì thấp, đất bị ô nhiễm đồng thời phải sinh trưởng phát triển nhanh đem lại sinh khối lớn trả lại cho đất là giải pháp tối ưu cho phục hồi đất sau khai thác quặng sắt ở Thái Nguyên và những nơi có điều kiện tương tự.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Tiếp tục nghiên cứu biện pháp xử lý các loại thực vật đã đem xử lý đất ô nhiễm sau khai khoáng, nhất là ô nhiễm kim loại nặng.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Dissertation title: "Research on soil environment of iron ore mines and proposing land restoration measures in Dong Hy district, Thai Nguyen province"

- Major: Environmental Science;

- Code: 9.44.03.01

- PhD candidate: Quach Hoang Long

- Training course: 2017 – 2020

- Scientific supervisors:    1. Assoc Prof. Dr. Do Thi Lan

     2. Assoc Prof. Dr. Dao Chau Thu

- Training institution: University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Assessing the current status of the effects of iron ore mining on soil fertility reduction and soil pollution provides new databases that contributes to determining land restoration measures after mineral extraction.

- The solution to quickly recover soil fertility after iron ore mining is planting trees that are easy to adapt to low-fertility soils, polluted soil and rapid growth and development to bring a lot of biomass returns to the soil. The results of the assessment selected annual plants (Biden pilosa, Artemisia vulgaris, Eleusine indica and Pteris vittata) and perennial trees such as Acacia mangium to restore soil fertility and treat heavy metal (As, Pb and Cd) contaminated soil in Thai Nguyen iron ore mining areas.

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

- The results of the study added a new database on the soil environment of the iron mine area in Thai Nguyen province.

- The results of assessing the status of the impact of iron ore mining on a number of disasters such as soil cracking, land subsidence, water loss as well as deterioration of fertility and soil pollution after iron ore mining are the basis for determining soil recovery solutions after mining in Thai Nguyen.

- Using plants with criteria that are easy to adapt to low-fertility, polluted soil and grow and develop rapidly to return large biomass is the optimal solution for soil recovery after iron ore mining in Thai Nguyen and other places with similar conditions.

* Further studies:

Continuing to study measures to treat plants that used for pollution soil treatment after mining, especially heavy metal pollution.

  1. Trích yếu luận án tiến sĩ của NCS. Quách Hoàng Long
  2. Tóm tắt luấn án tiến sĩ bằng tiếng việt của NCS. Quách Hoàng Long
  3. Tóm tắt luấn án tiến sĩ bằng tiếng anh của NCS. Quách Hoàng Long
  4. Luận án tiến sĩ của NCS. Quách Hoàng Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN