Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2021

10/05/2021 14:05 - Xem: 1346

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính


 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: Triệu đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

1

Số thu phí, lệ phí, SXKD

111.930 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

                                                    122.682 

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

17.200 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

11.780 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN, điều phối ĐHTN

1.581 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

   0 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

                                                                 0 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

                                                                 0 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề