Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính
Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2023

Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2023

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai công khai dự toán thu chi năm 2023

Xem thêm
Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Thông báo công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai quyết toán thu chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2022

Xem thêm
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2019-2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Xem thêm
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Xem thêm