Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai dự toán thu chi năm 2023

26/06/2023 08:34 - Xem: 247
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai công khai dự toán thu chi năm 2023

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 

                                                                                                                                                                                Đvt: Triệu đồng

STT

Diễn giải

Dự toán được giao

I

Tổng nguồn tài chính của đơn vị

72.361

 

Số dư năm trước chuyển sang

0

1

Thu phí, lệ phí

35.643

1.1

Học phí chính quy

15.796

1.2

Học phí phi chính quy

6.845

1.3

Sau đại học

13.002

2

Nguồn thu dịch vụ

0

3

Nguồn NSNN

26.164

3.1

Ngân sách trong nước

26.164

-

Kinh phí thường xuyên theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền giao

26.164

-

Kinh phí thực hiện các chính sách của Nhà nước; nhiệm vụ được Nhà nước giao (chi tiết từng chính sách, nhiệm vụ)

0

3.2

Vốn vay, viện trợ theo quy định của pháp luật

0

4

Nguồn thu hợp pháp khác (chi tiết từng nguồn thu)

10.554

 

Khu nội trú  (KTX)

440

 

Đào tạo chứng chỉ ngắn hạn

571

 

Khai thác cơ sở vật chất

1.974

 

Bổ sung kiến thức

577

 

Lãi tiền gửi ngân hàng

23

 

Thu khác

6.969

II

Sử dụng nguồn tài chính của đơn vị

65.298

1

Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản đóng góp

46.809

2

Chi học bổng hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên

4.697

3

Chi tiền thưởng, phúc lợi tập thể

71

4

Chi phí dịch vụ công, thông tin truyền thông

525

5

Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý

8.172

6

Trích Khấu hao TSCĐ theo quy định

0

7

Chi khác theo quy định

4.051

8

Trích nộp đại học Thái Nguyên

654

9

Nộp thuế và các khoản nộp NSNN khác theo quy định

319

III

Chênh lệch thu chi được sử dụng

7.063

IV

Trích lập sử dụng các quỹ

7.063

1

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

4.013

2

Quỹ phúc lợi

2.650

3

Quỹ khen thưởng

400

 

Chênh lệch chuyển sang năm sau

0

BÀI VIẾT LIÊN QUAN